M.A. (GUJARATI) ADMISSION FOR THE YEAR 2020-21

એમ.એ. (ગુજરાતી) શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ પ્રવેશ અંગે..

        એમ.એ.નાં પ્રવેશ ફોર્મ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ની વેબસાઈટ www.admission.saurashtrauniversity.edu માં ઓનલાઈન નિયત કરેલ તારીખ ૩૦.૦૭.૨૦૨૦ સુધીમાં વેબસાઇટ પર ‘Click here for PG Department Admission’ લિંક પર ઓનલાઇન આવેદન પત્ર ભરી શકશે. ઓનલાઈન ભરી પ્રવેશ ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ સાથે પ્રમાણપત્રો જોડીને ગુજરાતી ભવનના કાર્યાલયમાં તા. ૩૦.૦૭.૨૦૨૦ સુધીમાં અચૂક રજૂ કરવાના રહેશે.

 

પ્રવેશ ફોર્મની સાથે નીચે દર્શાવ્યા મુજબનાં પ્રમાણપત્રો અચૂક જોડવાનાં રહેશે. અધૂરી વિગતો સાથેનાં તેમજ સમયમર્યાદા તા. ૩૦.૦૭.૨૦૨૦ બાદ આવેલાં અરજીપત્રકો સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

 

 • ૧.  ધોરણ ૧૨ સ્કૂલ લીવિંગ સર્ટિફિકેટની ઝેરોક્ષ અને ધોરણ ૧૨ની માર્કશીટ
 • ૨.  એસ.સી. / એસ.ટી. / ઓ.બી.સી./EWS કેટેગરી અંગેનાં પ્રમાણપત્રની      
 •     ઝેરોક્ષ.
 • ૩. ઓ.બી.સી. ના વિદ્યાર્થીઓએ તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૮ પછીના સમય બાદ 
 •    મેળવેલ નોન ક્રિમિલેયર સર્ટિફિકેટની ઝેરોક્ષ. (૦૧.૦૪.૨૦૧૮થી ત્રણ વર્ષ)
 • ૪. આધારકાર્ડની ઝેરોક્ષ
 • ૫. એફ.વાય., એસ.વાય., ટી.વાય. અને અન્ય દરેક પૂર્ણ કરેલ અભ્યાસક્રમના
 •    માર્કશીટની (બધા સેમેસ્ટર) સ્વયં પ્રમાણિત નકલો.

 

ખાસ સૂચના :

 • અધૂરી વિગતોવાળાં અને પ્રમાણપત્રો જોડ્યા વગરનાં અરજીપત્રકો પ્રવેશપાત્ર ગણાશે નહીં.
 • એમ.એ. માં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને યુનિવર્સિટીના નિયમાનુસાર ૭૫% હાજરી અનિવાર્ય છે. અપૂરતી હાજરીને કારણે જે-તે વિદ્યાર્થીનું સત્ર નામંજૂર થશે, જે વિદિત થાય
 • અભ્યાસક્રમ : એમ.એ. (૨ વર્ષ)
 • પ્રવેશની લાયકાત : બી.એ. (ગુજરાતી) કે.ટી. વગર ૪૮% સાથે 
 • કુલ સીટની સંખ્યા : ૬૦
 • આવેદન પત્ર ફી : ૧૬૦+ ગેટ વે ચાર્જીસ
 • સત્ર ફી : રૂ. ૧૨૩૫/- (ભાઇઓ),   રૂ. ૬૩૫/- (બહેનો)
 • પ્રવેશ પ્રક્રિયા : ઓનલાઈન અરજી મેરિટ અનુસાર પ્રવેશ

M.A. (GUJARATI) ADMISSION FOR THE YEAR 2020-21


Department: Department of Gujarati

23-07-2020