રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામોની તારીખ OCT-N0V 2023

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 BA SEM-5(2016) (October - 2023 ) REG 5 OCT-23 CBCS 23/04/2024
2 BCA SEM-1(2019) (December - 2023 ) REG 1 DEC-23 CBCS 12/04/2024
3 MED (2YR) SEM-3 (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 12/04/2024
4 BCA SEM-3(2019) (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 12/04/2024
5 BCA SEM-3(2022) (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 12/04/2024
6 BA LLB SEM-3(2016) (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 12/04/2024
7 BA LLB SEM-3(2019) (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 12/04/2024
8 BSC SEM-3(2019) (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 08/04/2024
9 Bachelor of Science (Nursing) THIRD YEAR (NEW) REG 3rd Year NOV-23 NON-CBCS 06/04/2024
10 MA (ENG) SEM-3(2019) (Oct - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 04/04/2024
11 MSC (CHE) SEM-3(2016) (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 19/03/2024
12 BCOM SEM-3(2019) (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 16/03/2024
13 BARCH SEM-5 (2019) (December - 2023 ) REG 5 DEC-23 CBCS 16/03/2024
14 B.PHARM SEM-5 (2017) (December - 2023 ) REG 5 DEC-23 CBCS 16/03/2024
15 B.PHARM. SEM-7 (2017) (December - 2023 ) REG 8 DEC-23 CBCS 16/03/2024
16 MCOM SEM-1(2019) (December - 2023 ) REG 1 DEC-23 CBCS 16/03/2024
17 BCOM SEM-3(2016) (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 11/03/2024
18 BSC (IT) SEM-3(2022) (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 11/03/2024
19 MCOM EXT-GIPL EXT 3 OCT-23 GIPL 04/03/2024
20 BCOM 2019 REG 5 OCT-23 CBCS 02/03/2024
21 BBA SEM-3(2019) (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 26/02/2024
22 LLB SEM-3(2019) (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 26/02/2024
23 LLB SEM-3(2022) (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 26/02/2024
24 MSC (MIC BIO) SEM-3(2016) (October - 2023 ) REG 3 OCT-23 CBCS 26/02/2024
25 BCOM (2016) REG 5 OCT-23 CBCS 26/02/2024
26 BSC 2016 REG 5 OCT-23 CBCS 26/02/2024
27 BSC (2019) REG 5 OCT-23 CBCS 20/02/2024
28 BCOM EXT GIPL EXT 5 OCT-23 GIPL 15/02/2024
29 BSC NURSING REG 3 JULY-23 NON-CBCS 13/02/2024
30 BBA SEM(2016) REG 3 OCT-23 CBCS 07/02/2024
31 BBA SEM(2019) REG 5 OCT-23 CBCS 05/02/2024
32 MCOM (2019) REG 3 OCT-23 CBCS 02/02/2024
33 MSW (2019) REG 3 OCT-23 CBCS 29/01/2024
34 MA (SOCI) (2019) REG 3 OCT-23 CBCS 29/01/2024
35 MA (PSY) (2019) REG 3 OCT-23 CBCS 29/01/2024
36 MA (ECO) (2019) REG 3 OCT-23 CBCS 29/01/2024
37 BSC HS 2019 REG 5 OCT-23 CBCS 23/01/2024
38 MA GUJ 2019 REG 3 OCT-23 CBCS 23/01/2024
39 BCA 2019 REG 5 OCT-23 CBCS 23/01/2024
40 BCA 2016 REG 5 OCT-23 CBCS 23/01/2024
41 MSC ZOOLOGY 2016 REG 3 OCT-23 CBCS 11/01/2024
42 MSC MATH 2016 REG 3 OCT-23 CBCS 11/01/2024
43 MSC PHY 2016 REG 3 OCT-23 CBCS 11/01/2024
44 MSC IT 2022 REG 3 OCT-23 CBCS 11/01/2024
45 MA SAN 2019 REG 3 OCT-23 CBCS 11/01/2024
46 MA HINDI 2019 REG 3 OCT-23 CBCS 11/01/2024
47 BSW 2019 REG 3 OCT-23 CBCS 08/01/2024
48 LLB 2019 REG 5 OCT-23 CBCS 08/01/2024
49 BSC IT 2019 REG 5 OCT-23 CBCS 14/12/2023
50 BHTM 2020 REG 5 OCT-23 CBCS 14/12/2023
51 BSC NURSING REG 4th Year AUG-23 NON-CBCS 28/11/2023
52 BPT REG 1st Year JULY-23 NON-CBCS 16/10/2023
53 BPT REG 3rd Year JULY-23 NON-CBCS 11/10/2023
54 BPT REG 2nd Year JULY-23 NON-CBCS 11/10/2023
55 BHMS REG 2nd Year JUNE-23 NON-CBCS 11/10/2023 Download College Code List
56 BHMS REG 1st Year JUNE-23 NON-CBCS 11/10/2023 Download College Code List
57 BPT REG 4th Year JULY-23 NON-CBCS 11/10/2023

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામોની તારીખ APRIL-2023

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 MED 2YR NEW REG 2 MAY-23 CBCS 04/10/2023
2 BSC 2016 REG 2 APRIL-2023 CBCS 04/10/2023
3 LLB 2022 REG 2 APRIL-2023 CBCS 25/09/2023
4 BED 2YR NEW REG 2 APRIL-2023 CBCS 18/09/2023
5 BA(BED) 2019 REG 4 APRIL-2023 CBCS 13/09/2023
6 BARCH 2019 REG 6 MAY-23 CBCS 13/09/2023
7 BARCH 2019 REG 4 MAY-23 CBCS 13/09/2023
8 MSC MIC 2016 REG 2 APRIL-2023 CBCS 13/09/2023
9 BARCH 2019 REG 2 MAY-23 CBCS 13/09/2023
10 BA (2019) REG 2 APRIL-2023 CBCS 04/09/2023
11 BSC (2019) REG 2 APRIL-2023 CBCS 24/08/2023
12 BCOM (2016) REG 2 APRIL-2023 CBCS 24/08/2023
13 BCOM (2019) REG 2 APRIL-2023 CBCS 24/08/2023
14 BSC (2019) REG 2 APRIL-2023 CBCS 24/08/2023
15 BCOM (2016) REG 2 APRIL-2023 CBCS 22/08/2023
16 BA (2016) REG 2 APRIL-2023 CBCS 22/08/2023
17 BA (2016) REG 4 APRIL-2023 CBCS 22/08/2023
18 BCOM (2016) REG 4 APRIL-2023 CBCS 22/08/2023
19 BALLB 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 22/08/2023
20 BA EXTERNAL-GIPL EXT 4 APRIL-2023 GIPL 22/08/2023
21 BA 2019 REG 4 APRIL-2023 CBCS 18/08/2023
22 MA PSY EXT-GIPL EXT 2 MAY-23 GIPL 07/08/2023
23 BCOM EXT-GIPL EXT 4 APRIL-2023 GIPL 07/08/2023
24 BCA 2019 REG 2 APRIL-2023 CBCS 28/07/2023
25 BCA 2016 REG 2 APRIL-2023 CBCS 28/07/2023
26 BCA 2019 REG 4 APRIL-2023 CBCS 28/07/2023
27 BCOM 2019 REG 4 APRIL-2023 CBCS 28/07/2023
28 BSC NURSING REG 2 MARCH-23 NON-CBCS 26/07/2023
29 BSC NURSING BASIC REG 2nd Year MARCH-23 NON-CBCS 26/07/2023
30 BJMC 2019 REG 2 APRIL-2023 CBCS 20/07/2023
31 MSC BOTANY 2016 REG 2 APRIL-2023 CBCS 20/07/2023
32 MSC ZOOLOGY 2016 REG 2 APRIL-2023 CBCS 20/07/2023
33 MA ENG 2019 REG 2 MAY-23 CBCS 20/07/2023
34 MA HINDI 2019 REG 2 MAY-23 CBCS 20/07/2023
35 MA SOC 2019 REG 2 MAY-23 CBCS 20/07/2023
36 BSC HS 2019 REG 2 APRIL-2023 CBCS 20/07/2023
37 MCA 2020 REG 1 FEB-23 CBCS 20/07/2023
38 MA GUJ 2019 REG 2 APRIL-2023 CBCS 19/07/2023
39 PGDMC 2019 REG 2 APRIL-2023 CBCS 19/07/2023
40 MSC CHEM 2016 REG 2 APRIL-2023 CBCS 19/07/2023
41 MCOM 2019 REG 2 APRIL-2023 CBCS 19/07/2023
42 MA ENG 2019 REG 4 APRIL-2023 CBCS 19/07/2023
43 MJMC 2019 REG 2 APRIL-2023 CBCS 19/07/2023
44 MA HIST EXT-GIPL EXT 4 APRIL-2023 GIPL 19/07/2023
45 BCOM EXT-GIPL EXT 6 APRIL-2023 GIPL 19/07/2023
46 LLB 2019 REG 4 APRIL-2023 CBCS 18/07/2023
47 MSC IT 2022 REG 2 APRIL-2023 CBCS 18/07/2023
48 DMLT REG 1st Year MARCH-23 NON-CBCS 18/07/2023
49 BA LLB 2019 REG 4 APRIL-2023 CBCS 18/07/2023
50 BSC NURSING POST REG 2nd Year MARCH-23 NON-CBCS 13/07/2023
51 BSC NURSING POST REG 1st Year MARCH-23 NON-CBCS 13/07/2023
52 BSC NURSING REG 3rd Year MARCH-23 NON-CBCS 13/07/2023
53 BSC NURSING REG 4th Year MARCH-23 NON-CBCS 13/07/2023
54 MSC PHY 2016 REG 4 APRIL-2023 CBCS 10/07/2023
55 MA GUJ EXT-GIPL EXT 4 APRIL-2023 GIPL 10/07/2023
56 BBA 2019 REG 4 APRIL-2023 CBCS 07/07/2023
57 BPT REG 1st Year FEB-23 NON-CBCS 06/07/2023
58 MA SOC EXT-GIPL EXT 4 APRIL-2023 GIPL 05/07/2023
59 BA 2016 REG 1 DEC-22 CBCS 04/07/2023
60 MSW 2019 REG 2 APRIL-2023 CBCS 04/07/2023
61 BBA 2016 REG 4 APRIL-2023 CBCS 04/07/2023
62 BSW 2019 REG 2 APRIL-2023 CBCS 04/07/2023
63 MSC MIC 2016 REG 4 APRIL-2023 CBCS 29/06/2023
64 MSC ZOOLOGY 2016 REG 4 APRIL-2023 CBCS 29/06/2023
65 MSC BOTANY 2016 REG 4 APRIL-2023 CBCS 29/06/2023
66 BA LLB 2019 REG 8 APRIL-2023 CBCS 29/06/2023
67 BSC IT 2019 REG 4 APRIL-2023 CBCS 29/06/2023
68 BHTM 2020 REG 2 APRIL-2023 CBCS 29/06/2023
69 MA GUJ 2019 REG 4 APRIL-2023 CBCS 27/06/2023
70 BSW 2019 REG 4 APRIL-2023 CBCS 27/06/2023
71 MSW 2019 REG 4 APRIL-2023 CBCS 27/06/2023
72 BPT REG 3rd Year FEB-23 NON-CBCS 27/06/2023
73 BPT REG 2nd Year FEB-23 NON-CBCS 27/06/2023
74 MA ENG EXT-GIPL EXT 4 APRIL-2023 GIPL 19/06/2023
75 MA SANS EXT-GIPL EXT 4 APRIL-2023 GIPL 19/06/2023
76 MA ECO EXT-GIPL EXT 4 APRIL-2023 GIPL 19/06/2023
77 BED 2YR NEW REG 1 JAN-23 CBCS 19/06/2023
78 BSC 2016 REG 6 APRIL-2023 CBCS 14/06/2023
79 MSC CHEM 2016 REG 4 APRIL-2023 CBCS 14/06/2023
80 BA 2016 REG 6 APRIL-2023 CBCS 14/06/2023
81 MSC MATH 2016 REG 4 APRIL-2023 CBCS 14/06/2023
82 BCOM 2016 REG 6 APRIL-2023 CBCS 14/06/2023
83 BHMS REG 3rd Year FEB-23 NON-CBCS 14/06/2023 Download College Code List
84 BHMS REG 2nd Year FEB-23 NON-CBCS 14/06/2023 Download College Code List
85 BHMS REG 1st Year FEB-23 NON-CBCS 14/06/2023 Download College Code List
86 BCOM 2019 REG 6 APRIL-2023 CBCS 09/06/2023
87 MCOM EXT-GIPL EXT 4 APRIL-2023 GIPL 08/06/2023
88 MCOM 2019 REG 4 APRIL-2023 CBCS 08/06/2023
89 BSC 2019 REG 6 APRIL-2023 CBCS 08/06/2023
90 BBA 2019 REG 6 APRIL-2023 CBCS 08/06/2023
91 BBA 2016 REG 6 APRIL-2023 CBCS 08/06/2023
92 BCA 2019 REG 6 APRIL-2023 CBCS 25/05/2023
93 BA 2019 REG 6 APRIL-2023 CBCS 22/05/2023
94 MSC HS (FN) 2016 REG 4 APRIL-2023 CBCS 21/05/2023
95 BCA 2016 REG 6 APRIL-2023 CBCS 21/05/2023
96 BSC HS 2019 REG 6 APRIL-2023 CBCS 21/05/2023

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામોની તારીખ (OCT-2022)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 LLM 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 28/07/2023
2 LLM HR 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 28/07/2023
3 MA HIST EXT-GIPL EXT 1 DEC-22 GIPL 08/06/2023
4 BA EXTERNAL-GIPL EXT 1 DEC-22 GIPL 08/06/2023
5 BA LLB 2019 REG 5 OCT-22 CBCS 21/05/2023
6 MA ENG 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 12/05/2023
7 MA EDU EXT-GIPL EXT 1 DEC-22 CBCS 06/05/2023
8 BCOM 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 06/05/2023
9 BCOM 2016 REG 1 DEC-22 CBCS 06/05/2023
10 BJMC 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 06/05/2023
11 MBA 2019 REG 1 JAN-23 CBCS 06/05/2023
12 LLB 2022 REG 1 JAN-23 CBCS 06/05/2023
13 MA GUJ 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 06/05/2023
14 BPHARM 2017 REG 4 JAN-23 CBCS 06/05/2023
15 PGDCA 2022 REG 1 DEC-22 CBCS 06/05/2023
16 MA ENG EXT-GIPL EXT 1 DEC-22 GIPL 03/05/2023
17 MED 2YR NEW REG 1 DEC-22 CBCS 28/04/2023
18 BA EXTERNAL-GIPL EXT 3 OCT-22 GIPL 26/04/2023
19 BPHARM 2017 REG 3 JAN-23 CBCS 26/04/2023
20 BCA 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 25/04/2023
21 BPHARM 2017 REG 5 DEC-22 CBCS 25/04/2023
22 BSC 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 25/04/2023
23 BSC 2016 REG 1 DEC-22 CBCS 25/04/2023
24 BCA 2022 REG 1 DEC-22 CBCS 18/04/2023
25 MA POL SC EXT GIPL EXT 1 DEC-22 GIPL 17/04/2023
26 BCOM EXT-GIPL EXT 1 DEC-22 GIPL 17/04/2023
27 MA ECO EXT-GIPL EXT 1 DEC-22 GIPL 17/04/2023
28 BCOM EXT-GIPL EXT 3 NOV-22 GIPL 17/04/2023
29 BBA 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 17/04/2023
30 BBA 2016 REG 1 DEC-22 CBCS 17/04/2023
31 BPHARM 2017 REG 1 DEC-22 CBCS 15/04/2023
32 MA SANS EXT-GIPL EXT 1 DEC-22 GIPL 15/04/2023
33 MA PSY EXT-GIPL EXT 1 DEC-22 GIPL 15/04/2023
34 MA GUJ EXT-GIPL EXT 1 DEC-22 GIPL 15/04/2023
35 MA SOC EXT-GIPL EXT 1 DEC-22 GIPL 13/04/2023
36 MCOM EXT-GIPL EXT 1 DEC-22 GIPL 13/04/2023
37 BSC MSC APP PHY REG 1 DEC-22 CBCS 06/04/2023
38 MSC MIC 2016 REG 1 DEC-22 CBCS 06/04/2023
39 BA 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 27/03/2023
40 BA 2016 REG 3 NOV-22 CBCS 27/03/2023
41 MCOM 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 27/03/2023
42 MSC MATH 2016 REG 1 DEC-22 CBCS 27/03/2023
43 BDS REG 4th Year JAN-23 NON-CBCS 27/03/2023
44 BDS REG 3rd Year JAN-23 NON-CBCS 27/03/2023
45 BDS REG 2nd Year JAN-23 NON-CBCS 27/03/2023
46 BDS REG 1st Year JAN-23 NON-CBCS 27/03/2023
47 BSC 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 26/03/2023
48 BSC 2016 REG 3 NOV-22 CBCS 26/03/2023
49 BCOM 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 26/03/2023
50 BA EXTERNAL-GIPL EXT 5 OCT-22 GIPL 15/03/2023
51 MA ENG EXT-GIPL EXT 3 NOV-22 GIPL 14/03/2023
52 MSC CHEM 2016 REG 3 NOV-22 CBCS 04/03/2023
53 MSC CHEM 2016 REG 1 DEC-22 CBCS 04/03/2023
54 MSC PHY 2016 REG 3 NOV-22 CBCS 04/03/2023
55 MA ENG 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 04/03/2023
56 MA ENG 2016 REG 3 NOV-22 CBCS 04/03/2023
57 MCOM EXT-GIPL EXT 3 NOV-22 GIPL 02/03/2023
58 BCA 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 02/03/2023
59 MA SOC EXT-GIPL EXT 3 NOV-22 GIPL 28/02/2023
60 MA HINDI EXT-GIPL EXT 3 NOV-22 GIPL 28/02/2023
61 MA ECO EXT-GIPL EXT 3 NOV-22 GIPL 28/02/2023
62 BBA 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 28/02/2023
63 BSC IT 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 24/02/2023
64 LLM HR 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 24/02/2023
65 MA HIS 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 24/02/2023
66 BSW 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 24/02/2023
67 MSC ZOOLOGY 2016 REG 1 DEC-22 CBCS 24/02/2023
68 MA SOC 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 24/02/2023
69 MSW 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 24/02/2023
70 MA ECO 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 16/02/2023
71 MA ECO 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 16/02/2023
72 MA ECO 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 16/02/2023
73 MA ECO 2019 REG 1 DEC-22 CBCS 16/02/2023
74 BCOM EXT-GIPL EXT 5 OCT-22 GIPL 14/02/2023
75 MA GUJ EXT-GIPL EXT 3 NOV-22 GIPL 09/02/2023
76 BSC HS 2019 REG 5 OCT-22 CBCS 09/02/2023
77 BSC IT 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 09/02/2023
78 BARCH 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 09/02/2023
79 BPA VOCAL 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 09/02/2023
80 LLB 2019 REG 5 OCT-22 CBCS 09/02/2023
81 BBA 2016 REG 3 NOV-22 CBCS 09/02/2023
82 MA PSY EXT-GIPL EXT 3 NOV-22 GIPL 08/02/2023
83 MA HIST EXT-GIPL EXT 3 NOV-22 GIPL 08/02/2023
84 BCOM 2019 REG 5 OCT-22 CBCS 07/02/2023
85 MSC MATH 2016 REG 3 NOV-22 CBCS 04/02/2023
86 BCA 2016 REG 3 NOV-22 CBCS 04/02/2023
87 MCOM 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 02/02/2023
88 MSC ZOOLOGY 2016 REG 3 NOV-22 CBCS 02/02/2023
89 MSC MIC 2016 REG 3 NOV-22 CBCS 02/02/2023
90 MED 2YR NEW REG 2 SEPT-22 CBCS 01/02/2023
91 MSC IT 2016 REG 3 NOV-22 CBCS 21/01/2023
92 BA 2016 REG 5 OCT-22 CBCS 19/01/2023
93 BBA 2019 REG 5 OCT-22 CBCS 19/01/2023
94 BCOM 2016 REG 5 OCT-22 CBCS 16/01/2023
95 BCA 2016 REG 5 OCT-22 CBCS 16/01/2023
96 BCA 2019 REG 5 OCT-22 CBCS 16/01/2023
97 BSW 2019 REG 5 OCT-22 CBCS 11/01/2023
98 BHTM 2016 REG 8 OCT-22 CBCS 11/01/2023
99 MA SANS 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 09/01/2023
100 MA SOC 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 09/01/2023
101 MA GUJ 2019 REG 3 NOV-22 CBCS 09/01/2023
102 BPA VOCAL 2019 REG 5 OCT-22 CBCS 02/12/2022

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામોની તારીખ (March/April-2022)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 BED 2YR NEW REG 2 AUG-2022 CBCS 09/01/2023
2 BHMS REG 1st Year AUG-2022 DOS-BASE 16/12/2022
3 BPT REG 3rd Year JULY-22 DOS-BASE 16/12/2022
4 BPT REG 2nd Year JULY-22 DOS-BASE 16/12/2022
5 BSC NURSING REG 3rd Year JULY-22 DOS-BASE 16/12/2022
6 BHMS REG 3rd Year AUG-2022 NON-CBCS 14/12/2022
7 BHMS REG 2nd Year AUG-2022 NON-CBCS 14/12/2022
8 BHMS REG 4th Year AUG-2022 NON-CBCS 12/12/2022
9 BPT REG 4th Year JULY-22 NON-CBCS 12/12/2022
10 BSC NURSING REG 4th Year AUG-2022 NON-CBCS 12/12/2022
11 BCA 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 06/12/2022
12 MBBS PART-2 REG 3rd Year MAY-22 NON-CBCS 06/12/2022
13 MA SOC EXT-GIPL EXT 2 JULY-22 GIPL 03/12/2022
14 BA EXTERNAL-GIPL EXT 2 JULY-22 GIPL 03/12/2022
15 MCOM EXT-GIPL EXT 2 JULY-22 GIPL 03/12/2022
16 MA POL SC EXT GIPL EXT 2 JULY-22 GIPL 03/12/2022
17 MA HIST EXT-GIPL EXT 2 JULY-22 GIPL 03/12/2022
18 MA ECO EXT-GIPL EXT 2 JULY-22 GIPL 03/12/2022
19 MA ENG EXT-GIPL EXT 2 JULY-22 GIPL 03/12/2022
20 MA GUJ EXT-GIPL EXT 2 JULY-22 GIPL 02/12/2022
21 BSC 2016 REG 2 JULY-22 CBCS 02/12/2022
22 BSC 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 02/12/2022
23 LLB 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 22/11/2022
24 BCOM EXT-GIPL EXT 2 JULY-22 GIPL 22/11/2022
25 LLM 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 18/11/2022
26 LLM HR 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 18/11/2022
27 MSC BOTANY 2016 REG 2 JULY-22 CBCS 18/11/2022
28 MSC ELE 2016 REG 2 JULY-22 CBCS 18/11/2022
29 MA GUJ 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 18/11/2022
30 BARCH 2019 REG 6 MAY-22 CBCS 16/11/2022
31 BSC HS 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 15/11/2022
32 MA ENG 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 15/11/2022
33 BBA 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 15/11/2022
34 BBA 2016 REG 2 JULY-22 CBCS 15/11/2022
35 BA 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 15/11/2022
36 BA 2016 REG 2 JULY-22 CBCS 15/11/2022
37 BCOM 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 15/11/2022
38 BCOM 2016 REG 2 JULY-22 CBCS 15/11/2022
39 MPM 2017 REG 1 APRIL-22 CBCS 21/10/2022
40 MPHARM (PCEUTICS) 2017 REG 2 JULY-22 CBCS 21/10/2022
41 MPM 2017 REG 6 APRIL-22 CBCS 21/10/2022
42 BJMC 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 21/10/2022
43 MBBS REG 2nd Year MAY-22 NON-CBCS 18/10/2022
44 MBBS REG 1st Year MAY-22 NON-CBCS 18/10/2022
45 BA 2019 REG 4 MARCH -22 CBCS 03/10/2022
46 BED 2YR NEW REG 1 MARCH -22 CBCS 03/10/2022
47 BLIB 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 03/10/2022
48 BA EXTERNAL-GIPL EXT 4 APRIL-22 GIPL 03/10/2022
49 MPM 2017 REG 4 APRIL-22 CBCS 30/09/2022
50 MPM 2017 REG 8 APRIL-22 CBCS 30/09/2022
51 MSC HS GEN 2016 REG 2 JULY-22 CBCS 23/09/2022
52 MA PSY 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 23/09/2022
53 MSC CHEM 2016 REG 2 JULY-22 CBCS 23/09/2022
54 BDS REG 4th Year JULY-22 DOS-BASE 22/09/2022
55 BDS REG 3rd Year JULY-22 DOS-BASE 22/09/2022
56 BDS REG 2nd Year JULY-22 DOS-BASE 22/09/2022
57 BDS REG 1st Year JULY-22 DOS-BASE 22/09/2022
58 MA ECO 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 22/09/2022
59 MCOM 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 22/09/2022
60 BCOM 2016 REG 4 APRIL-22 CBCS 22/09/2022
61 BCOM 2019 REG 4 APRIL-22 CBCS 17/09/2022
62 BCOM EXT-GIPL EXT 4 APRIL-22 GIPL 17/09/2022
63 BSC 2019 REG 4 APRIL-22 CBCS 16/09/2022
64 BSC 2016 REG 4 APRIL-22 CBCS 14/09/2022
65 BSW 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 14/09/2022
66 BSC IT 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 14/09/2022
67 BA 2016 REG 4 APRIL-22 CBCS 14/09/2022
68 MA SANS 2019 REG 2 JULY-22 CBCS 14/09/2022
69 MCOM 2016 REG 2 JULY-22 CBCS 14/09/2022
70 MSC MATH 2016 REG 2 JULY-22 CBCS 14/09/2022
71 LLM HR 2019 REG 1 MARCH -22 CBCS 09/09/2022
72 BBA 2019 REG 4 APRIL-22 CBCS 09/09/2022
73 BCA 2019 REG 4 APRIL-22 CBCS 03/09/2022
74 BCA 2016 REG 4 APRIL-22 CBCS 03/09/2022
75 MA ENG EXT-GIPL REG 1 MARCH -22 GIPL 30/08/2022
76 MA SOC EXT-GIPL EXT 1 MARCH -22 GIPL 30/08/2022
77 MA SAN EXT-GIPL EXT 1 MARCH -22 GIPL 30/08/2022
78 MA HINDI EXT-GIPL EXT 1 MARCH -22 GIPL 30/08/2022
79 MA GUJ EXT-GIPL EXT 1 MARCH -22 GIPL 30/08/2022
80 BA EXTERNAL-GIPL REG 3 JAN-22 GIPL 25/08/2022
81 LLB 2019 REG 4 APRIL-22 CBCS 23/08/2022
82 BALLB 2019 REG 3 MARCH -22 CBCS 23/08/2022
83 BA EXTERNAL-GIPL EXT 1 MARCH -22 GIPL 12/08/2022
84 BHMS REG 4th Year MAY-22 NON-CBCS 12/08/2022 Download College Code List
85 MA PSY 2019 REG 4 MARCH -22 CBCS 08/08/2022
86 MA ENG 2019 REG 4 APRIL-22 CBCS 08/08/2022
87 LLM 2019 REG 1 MARCH -22 CBCS 05/08/2022
88 BBA 2016 REG 4 APRIL-22 CBCS 04/08/2022
89 MSC PHY 2016 REG 1 FEB-22 CBCS 04/08/2022
90 MSC PHY 2016 REG 4 MARCH -22 CBCS 04/08/2022
91 B.ARCH 2019 REG 4 MAY-22 CBCS 04/08/2022
92 B.ARCH 2019 REG 3 MAY-22 CBCS 04/08/2022
93 B.ARCH 2019 REG 2 MAY-22 CBCS 04/08/2022
94 BA 2016 REG 1 FEB-22 CBCS 04/08/2022
95 BA 2019 REG 1 FEB-22 CBCS 04/08/2022
96 BHMS REG 3rd Year FEB-22 NON-CBCS 02/08/2022 Download College Code List
97 MCOM EXT-GIPL EXT 1 MARCH -22 GIPL 26/07/2022
98 BHMS REG 2nd Year FEB-22 NON-CBCS 19/07/2022
99 BHMS REG 1st Year FEB-22 NON-CBCS 19/07/2022
100 MA SAN EXT-GIPL REG 4 APRIL-22 GIPL 18/07/2022
101 MA ENG EXT-GIPL EXT 4 APRIL-22 GIPL 18/07/2022
102 MA GUJ EXT-GIPL EXT 4 APRIL-22 GIPL 18/07/2022
103 MCOM EXT-GIPL EXT 4 APRIL-22 GIPL 18/07/2022
104 BCOM EXT-GIPL EXT 6 MARCH -22 GIPL 18/07/2022
105 BCOM EXT-GIPL EXT 1 MARCH -22 GIPL 18/07/2022
106 BCA 2016 REG 6 MARCH -22 CBCS 13/07/2022
107 MA ECO EXT-GIPL EXT 4 APRIL-22 GIPL 11/07/2022
108 MA SOC EXT-GIPL EXT 4 APRIL-22 GIPL 11/07/2022
109 MA HIST EXT-GIPL EXT 4 APRIL-22 GIPL 11/07/2022
110 MA HINDI EXT-GIPL EXT 4 APRIL-22 GIPL 11/07/2022
111 BA ID 2019 REG 4 APRIL-22 CBCS 06/07/2022
112 BHTM 2016 REG 2 MAY-22 CBCS 06/07/2022
113 BPA VOCAL 2019 REG 6 MARCH -22 CBCS 06/07/2022
114 MJMC 2019 REG 2 APRIL-22 CBCS 06/07/2022
115 MSC ELE 2016 REG 1 FEB-22 CBCS 06/07/2022
116 MSC MIC 2016 REG 4 MARCH -22 CBCS 06/07/2022
117 MSC CHEM 2016 REG 4 MARCH -22 CBCS 06/07/2022
118 BCOM EXT-GIPL EXT 3 JAN-22 GIPL 16/06/2022

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામોની તારીખ (OCT/NOV-2021)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 BA 2019 REG 3 DEC-21 CBCS 01/07/2022
2 BA 2016 REG 3 DEC-21 CBCS 01/07/2022
3 BCOM 2016 REG 1 FEB-22 CBCS 01/07/2022
4 BSW 2019 REG 4 APRIL-22 CBCS 01/07/2022
5 PGDCA 2016 REG 1 FEB-22 CBCS 01/07/2022
6 BCA 2019 REG 6 MARCH -22 CBCS 08/06/2022
7 MSW 2019 REG 4 MARCH -22 CBCS 08/06/2022 Download College Code List
8 MSC BIOTECH. 2016 REG 4 MARCH -22 CBCS 08/06/2022
9 MCOM 2019 REG 1 FEB-22 CBCS 08/06/2022
10 MA ECO 2019 REG 1 FEB-22 CBCS 01/06/2022 Download College Code List
11 MRS 2019 REG 3 NOV-21 CBCS 01/06/2022
12 BED BASIC 2YR REG 3 JAN-22 CBCS 01/06/2022
13 BED BASIC 2YR REG 3 JAN-22 CBCS 01/06/2022
14 BPA TABLA 2019 REG 1 JAN-22 CBCS 01/06/2022
15 BSC MSC APPLY REG 1 JAN-22 CBCS 01/06/2022
16 BSC IT 2019 REG 1 FEB-22 CBCS 01/06/2022
17 MSC ZOOLOGY 2016 REG 1 FEB-22 CBCS 01/06/2022 Download College Code List
18 MSC BOTANY 2016 REG 1 FEB-22 CBCS 01/06/2022 Download College Code List
19 MSC MIC 2016 REG 1 FEB-22 CBCS 01/06/2022 Download College Code List
20 BCA 2016 REG 1 FEB-22 CBCS 01/06/2022
21 MSW 2019 REG 1 FEB-22 CBCS 01/06/2022 Download College Code List
22 MA ENG 2019 REG 1 FEB-22 CBCS 01/06/2022 Download College Code List
23 MSC MATH 2016 REG 1 FEB-22 CBCS 26/05/2022 Download College Code List
24 MSC MATH 2016 REG 4 MARCH -22 CBCS 26/05/2022 Download College Code List
25 MSC CHEM. 2016 REG 1 FEB-22 CBCS 26/05/2022 Download College Code List
26 MA SOC. 2019 REG 1 FEB-22 CBCS 26/05/2022 Download College Code List
27 LLB 2019 REG 3 DEC-2021 CBCS 23/05/2022 Download College Code List
28 BCOM EXT-GIPL EXT 5 NOV-21 GIPL 23/05/2022
29 MA SOC 2019 REG 4 MARCH-22 CBCS 17/05/2022 Download College Code List
30 MSC ECI 2016 REG 3 NOV-21 CBCS 17/05/2022 Download College Code List
31 MSC PHY 2016 REG 3 NOV-21 CBCS 17/05/2022 Download College Code List
32 MSC ELE 2016 REG 3 NOV-21 CBCS 17/05/2022 Download College Code List
33 MBBS PART-1 REG 3rd Year JAN-22 NON-CBCS 07/05/2022 Download College Code List
34 MCOM EXTERNAL-GIPL EXT 3 NOV-21 EXTERNAL 07/05/2022
35 BBA 2016 REG 3 DEC-21 CBCS 07/05/2022 Download College Code List
36 BARCH 2019 REG 1 FEB-22 CBCS 07/05/2022 Download College Code List
37 BBA 2019 REG 1 DEC-2021 CBCS 06/05/2022 Download College Code List
38 LLM HR 2019 REG 3 NOV-21 CBCS 04/05/2022 Download College Code List
39 LLM 2019 REG 3 NOV-21 CBCS 04/05/2022 Download College Code List
40 BCA 2019 REG 3 NOV-21 CBCS 28/04/2022 Download College Code List
41 BCA 2016 REG 3 NOV-21 CBCS 28/04/2022 Download College Code List
42 MBBS REG 1st Year DEC-2021 DOS-BASE 22/04/2022 Download College Code List
43 BDS REG 4th Year JAN-22 DOS-BASE 18/04/2022 Download College Code List
44 MPM (2017)-2 REG 5 NOV-21 CBCS 18/04/2022 Download College Code List
45 MPM (2017)-2 REG 3 NOV-21 CBCS 18/04/2022 Download College Code List
46 MSC BIO-CHEM 2016 REG 3 NOV-21 CBCS 18/04/2022 Download College Code List
47 BSC IT 2019 REG 3 DEC-2021 CBCS 18/04/2022 Download College Code List
48 BSC IT 2016 REG 3 DEC-2021 CBCS 18/04/2022 Download College Code List
49 MCOM 2019 REG 3 NOV-21 CBCS 18/04/2022 Download College Code List
50 BA SEM-5 (EXTERNAL) EXT 5 NOV-2021 CBCS 18/04/2022
51 MA (ENGLISH) EXT 3 NOV-2021 CBCS 18/04/2022
52 MA (PSYCHOLOGY) EXT 3 NOV-2021 CBCS 18/04/2022
53 BA 2019 REG 5 NOV-21 CBCS 18/04/2022 Download College Code List
54 BA 2016 REG 5 NOV-21 CBCS 18/04/2022 Download College Code List
55 MJMC 2019 REG 1 FEB-22 CBCS 18/04/2022 Download College Code List
56 BHMS REG 2nd Year NOV-21 CBCS 18/04/2022
57 BHMS REG 3rd Year NOV-21 DOS-BASE 18/04/2022
58 BDS REG 3rd Year JAN-22 DOS-BASE 18/04/2022
59 MBBS PART-2 REG 3rd Year JAN-22 DOS-BASE 16/04/2022
60 MPM (2016)-2 REG 8 NOV-21 CBCS 13/04/2022 Download College Code List
61 BCOM 2019 REG 5 NOV CBCS 08/04/2022
62 BCOM 2016 REG 5 NOV-21 CBCS 05/04/2022 Download College Code List
63 BHMS REG 4th Year NOV-21 NON-CBCS 05/04/2022
64 MCA 2020 REG 2 OCT-21 CBCS 29/03/2022 Download College Code List
65 BA ID 2019 REG 1 FEB-22 CBCS 25/03/2022 Download College Code List
66 BSW 2019 REG 3 DEC-2021 CBCS 25/03/2022 Download College Code List
67 BSC 2019 REG 5 NOV-21 CBCS 21/03/2022 Download College Code List
68 BBA 2019 REG 5 NOV-21 CBCS 17/03/2022 Download College Code List
69 BSC 2016 REG 5 NOV-21 CBCS 16/03/2022 Download College Code List
70 BSC (2016) REG 3 DEC-2021 CBCS 15/03/2022 Download College Code List
71 BBA 2016 REG 5 NOV-21 CBCS 14/03/2022 Download College Code List
72 MSC ZOOLOGY (2016) REG 3 NOV-21 CBCS 14/03/2022 Download College Code List
73 BSC HS 2019 REG 5 NOV-21 CBCS 14/03/2022 Download College Code List
74 MA ECO 2019 REG 3 NOV-21 CBCS 14/03/2022 Download College Code List
75 MBA (B&F) 2016 REG 3 NOV-21 CBCS 12/03/2022 Download College Code List
76 MBA 2019 REG 1 FEB-21 CBCS 12/03/2022 Download College Code List
77 BARCH 2019 REG 5 NOV-21 CBCS 12/03/2022 Download College Code List
78 BHTM 2016 REG 5 NOV-21 CBCS 11/03/2022 Download College Code List
79 MSC CHEM (2016) REG 3 NOV-21 CBCS 05/03/2022 Download College Code List
80 BCA 2019 REG 5 NOV-21 CBCS 05/03/2022 Download College Code List
81 MA ENG 2019 REG 3 NOV-21 CBCS 02/03/2022 Download College Code List
82 LLB 2019 REG 5 NOV-21 CBCS 28/02/2022 Download College Code List
83 LLB 2016 REG 5 NOV-21 CBCS 28/02/2022 Download College Code List
84 MA (ECONOMICS) (GIPL) EXT 3 NOV-2021 EXTERNAL 28/02/2022
85 MA (GUJARATI) (EXTERNAL) (GIPL) EXT 3 NOV-2021 GIPL 25/02/2022
86 MA (HINDI) (EXTERNAL) (GIPL) EXT 3 NOV-2021 GIPL 25/02/2022
87 MA (HISTORY) (EXTERNAL) (GIPL) EXT 3 NOV-2021 GIPL 25/02/2022
88 MA (SANSKRIT) (EXTERNAL) (GIPL) EXT 3 NOV-2021 GIPL 25/02/2022
89 MA (SOCIOLOGY) (EXTERNAL) (GIPL) EXT 3 NOV-2021 GIPL 25/02/2022
90 MSC MATH 2016 REG 3 NOV-21 CBCS 24/02/2022 Download College Code List
91 BARCH 2019 REG 3 NOV-21 CBCS 24/02/2022 Download College Code List
92 BSC IT 2019 REG 5 NOV-21 CBCS 24/02/2022 Download College Code List
93 MSC MIC 2016 REG 3 NOV-21 CBCS 24/02/2022 Download College Code List
94 MSC BIOTECH 2016 REG 3 NOV-21 CBCS 24/02/2022 Download College Code List
95 MA (SOCIOLOGY) REG 3 NOV-2021 CBCS 23/02/2022 Download College Code List
96 MA (GUJARATI) REG 3 NOV-2021 CBCS 23/02/2022 Download College Code List
97 MA SAN 2019 REG 3 NOV-21 CBCS 22/02/2022 Download College Code List
98 MA PSY 2019 REG 3 NOV-21 CBCS 22/02/2022 Download College Code List
99 BCOM EXT-DOS EXT 4 SEPT-21 DOS-BASE 21/02/2022
100 BCOM EXT-INFINITY EXT 2 SEPT-21 INFINITY 21/02/2022
101 BCOM EXT-INFINITY EXT 4 SEPT-21 INFINITY 21/02/2022
102 BCA 2016 REG 5 NOV-21 CBCS 21/02/2022 Download College Code List
103 MSC IT 2016 REG 3 NOV-21 CBCS 21/02/2022 Download College Code List
104 MSW (2019) REG 3 NOV-21 CBCS 17/02/2022 Download College Code List

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામોની તારીખ (March/April-2021)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 MED NEW 2YR REG 2 JULY-21 CBCS 28/03/2022 Download College Code List
2 LLB 2016 REG 2 SEPT-21 CBCS 14/03/2022 Download College Code List
3 MJMC 2019 REG 2 JULY-21 CBCS 14/03/2022 Download College Code List
4 LLB 2019 REG 2 SEPT-21 CBCS 28/02/2022 Download College Code List
5 MSC PHYSICS (2016) REG 2 JULY-21 CBCS 28/02/2022 Download College Code List
6 MA (HISTORY) (EXTERNAL) (GIPL) EXT 2 JULY-2021 EXTERNAL 25/02/2022
7 MA (ENGLISH) EXT 4 JULY-2021 GIPL 22/02/2022
8 MCOM EXT-DOS EXT 2 JULY-21 DOS-BASE 21/02/2022
9 BCOM EXT-INFINITY EXT 6 JULY-21 INFINITY 21/02/2022
10 MA (ENGLISH) REG 2 JULY-2021 GIPL 21/02/2022 Download College Code List
11 MA (HINDI) EXT 4 JULY-2021 GIPL 19/02/2022
12 MA (POLI.SCI) EXT 2 JULY-2021 GIPL 19/02/2022
13 BA OLD REG 3 JULY-21 CBCS 17/02/2022 Download College Code List
14 BED 2YR NEW REG 1 JULY-21 CBCS 17/02/2022 Download College Code List
15 BED 2YR NEW REG 1 JULY CBCS 16/02/2022 Download College Code List
16 MBA2019 REG 2 JULY21 CBCS 16/02/2022
17 BHMS REG 1st Year OCT-21 DOS-BASE 16/02/2022
18 BHMS REG 2nd Year OCT-21 DOS-BASE 16/02/2022
19 BHMS REG 3rd Year OCT-21 DOS-BASE 16/02/2022
20 BA SEM-3 (EXTERNAL) EXT 3 JULY-2021 GIPL 15/02/2022
21 MA (SOCIOLOGY) SEM-4 (EXTERNAL) EXT 4 JULY-2021 GIPL 15/02/2022
22 BJMC 2019 REG 2 JULY-21 CBCS 03/02/2022 Download College Code List
23 BJMC 2019 REG 1 FEB-21 CBCS 03/02/2022 Download College Code List
24 BA EXT-GIPL EXT 2 SEPT-21 GIPL 28/01/2022
25 BHMS REG 4th Year AUG-21 DOS-BASE 27/01/2022
26 BDS REG 1st Year AUG-21 NON-CBCS 19/01/2022
27 BA OLD REG 1 JULY-21 CBCS 18/01/2022 Download College Code List
28 MA ECO EXT-GIPL EXT 2 JULY-21 GIPL 12/01/2022
29 BA EXT-GIPL EXT 4 SEPT-21 GIPL 12/01/2022
30 MED NEW 2YR REG 1 FEB-21 CBCS 06/01/2022 Download College Code List
31 MCOM (2019) REG 2 JULY-21 CBCS 05/01/2022 Download College Code List
32 BBA (OLD) REG 6 JULY-21 CBCS 31/12/2021 Download College Code List
33 MA SAN EXT-GIPL EXT 2 JULY-21 GIPL 30/12/2021
34 LLM HR 2019 REG 2 JULY-21 CBCS 29/12/2021 Download College Code List
35 LLM 2019 REG 2 JULY-21 CBCS 29/12/2021 Download College Code List
36 BA EXT-GIPL EXT 6 JULY-21 GIPL 28/12/2021
37 BA EXT-GIPL EXT 3 JULY-21 GIPL 27/12/2021
38 BA EXT-GIPL EXT 1 JULY-21 GIPL 23/12/2021
39 MED NEW 2YR REG 4 JULY-21 CBCS 23/12/2021 Download College Code List
40 BA OLD REG 6 JULY-21 CBCS 21/12/2021 Download College Code List
41 BCOM OLD REG 6 JULY-21 CBCS 21/12/2021 Download College Code List
42 BCOM EXT-GIPL EXT 4 JULY-21 GIPL 20/12/2021
43 MCOM EXT-GIPL EXT 2 JULY-21 GIPL 20/12/2021
44 BCOM EXT-GIPL EXT 6 JULY-21 GIPL 11/12/2021
45 MCOM EXT-GIPL EXT 4 JULY-21 GIPL 09/12/2021
46 MA ENG EXT-GIPL EXT 2 JULY-21 GIPL 07/12/2021
47 MA PSY EXT-GIPL EXT 4 JULY-21 GIPL 07/12/2021
48 MA PSY EXT-GIPL EXT 2 JULY-21 GIPL 07/12/2021
49 MSC ELE 2016 REG 2 JULY-21 CBCS 07/12/2021 Download College Code List
50 MED NEW 2YR REG 3 JAN 2021 CBCS 03/12/2021 Download College Code List
51 MA GUJ EXT-GIPL EXT 4 JULY-21 GIPL 01/12/2021
52 MA ECO EXT-GIPL EXT 4 JULY-21 EXTERNAL 01/12/2021
53 MA SAN 2019 REG 4 JULY-21 CBCS 01/12/2021 Download College Code List
54 MA SAN 2019 REG 2 JULY-21 CBCS 01/12/2021 Download College Code List
55 MA SAN 2016 REG 2 JULY-21 CBCS 01/12/2021 Download College Code List
56 MSW (2019) REG 2 JULY-21 CBCS 01/12/2021 Download College Code List
57 LLB 2019 REG 1 AUG-21 CBCS 01/12/2021 Download College Code List
58 LLB 2016 REG 1 AUG-21 CBCS 01/12/2021 Download College Code List
59 BBA (OLD) REG 6 JULY-21 CBCS 29/11/2021 Download College Code List
60 BBA 2016 REG 6 JULY-21 CBCS 27/11/2021 Download College Code List
61 BA 2016 REG 6 JULY-21 CBCS 26/11/2021 Download College Code List
62 BCOM OLD REG 3 JULY-21 CBCS 20/11/2021 Download College Code List
63 BCOM EXT-GIPL EXT 1 JULY-21 GIPL 18/11/2021
64 MA PSY 2019 REG 2 JULY-21 CBCS 18/11/2021 Download College Code List
65 MSC CHEM (2016) REG 2 JULY-21 CBCS 15/11/2021 Download College Code List
66 MCA 2020 REG 1 JULY-21 CBCS 15/11/2021 Download College Code List
67 LLB 2016 REG 6 JULY-21 CBCS 15/11/2021 Download College Code List
68 BSC (HS) REG 6 JULY-2021 CBCS 15/11/2021 Download College Code List
69 MA (ECO) EXT 1 FEB-2021 GIPL 15/11/2021
70 BCA OLD REG 1 JULY-21 CBCS 12/11/2021 Download College Code List
71 BSC IT OLD REG 1 JULY-21 CBCS 12/11/2021 Download College Code List
72 MSC MIC 2016 REG 4 JULY-21 CBCS 12/11/2021 Download College Code List
73 BSC 2016 REG 6 JULY-21 CBCS 08/11/2021 Download College Code List
74 BCA 2016 REG 6 JULY-21 CBCS 08/11/2021 Download College Code List
75 MCOM (2019) REG 4 JULY-21 CBCS 08/11/2021 Download College Code List
76 MCOM(2016) REG 4 JULY-21 CBCS 08/11/2021 Download College Code List
77 MCOM OLD REG 4 JULY-21 CBCS 08/11/2021 Download College Code List
78 BCOM(2016) REG 6 JULY-21 CBCS 30/10/2021 Download College Code List
79 BSC OLD REG 3 JULY-21 CBCS 29/10/2021 Download College Code List
80 BA LLB 2016 REG 6 JULY-21 CBCS 29/10/2021 Download College Code List
81 BSC OLD REG 1 JULY-21 CBCS 29/10/2021 Download College Code List
82 PGDCA 2016 REG 2 JULY-21 CBCS 29/10/2021 Download College Code List
83 MSC BOTANY 2016 REG 2 JULY-21 CBCS 29/10/2021 Download College Code List
84 MSC ZOOLOGY (2016) REG 2 JULY-21 CBCS 29/10/2021 Download College Code List
85 MSC HSFN 2016 REG 4 JULY-21 CBCS 29/10/2021 Download College Code List
86 BA (2019) REG 1 MARCH-2021 CBCS 26/10/2021 Download College Code List
87 BCOM (2019) REG 1 MARCH-21 CBCS 25/10/2021 Download College Code List
88 BCOM(2016) REG 1 MARCH-21 CBCS 25/10/2021 Download College Code List
89 BA (2016) REG 6 JULY-2021 CBCS 22/10/2021 Download College Code List
90 BSC 2016 REG 6 JULY-21 CBCS 21/10/2021 Download College Code List
91 MA ECO 2019 REG 2 JULY-21 CBCS 21/10/2021 Download College Code List
92 MSC MATH (2016) REG 4 JULY-21 CBCS 16/10/2021 Download College Code List
93 MSC MATH (2016) REG 2 JULY-21 CBCS 16/10/2021 Download College Code List
94 BCA OLD REG 3 JULY-21 CBCS 16/10/2021 Download College Code List
95 BRS 2016 REG 6 JULY-21 CBCS 16/10/2021 Download College Code List
96 MPHRM MRA 2017 REG 1 JULY-21 CBCS 16/10/2021 Download College Code List
97 MRS 2019 REG 2 JULY-21 CBCS 16/10/2021 Download College Code List
98 BCA 2016 REG 6 JULY-21 CBCS 12/10/2021 Download College Code List
99 BCOM(2016) REG 6 JULY-21 CBCS 11/10/2021 Download College Code List
100 MCA (2016) REG 4 JULY-21 CBCS 08/10/2021 Download College Code List
101 MSC PHYSICS (2016) REG 4 JULY-21 CBCS 08/10/2021 Download College Code List
102 MSW (2019) REG 4 JULY-21 CBCS 08/10/2021 Download College Code List
103 BSW (2016) REG 6 JULY-21 CBCS 08/10/2021 Download College Code List
104 PGDMC (2019) REG 2 JULY-21 CBCS 08/10/2021 Download College Code List
105 BBA (OLD) REG 1 JULY-21 CBCS 08/10/2021 Download College Code List
106 BBA (OLD) REG 3 JULY-21 CBCS 08/10/2021 Download College Code List
107 MSC ZOOLOGY (2016) REG 4 JULY-21 CBCS 04/10/2021 Download College Code List
108 MSC CHEM (2016) REG 4 JULY-21 CBCS 04/10/2021 Download College Code List
109 MHIL PHY 2018 REG 2 JULY-21 CBCS 30/09/2021 Download College Code List
110 MBBS PART-2 REG 3rd Year JULY-21 NON-CBCS 29/09/2021 Download College Code List
111 BHMS REG 3rd Year FEB-21 NON-CBCS 29/09/2021 Download College Code List
112 BHMS REG 2nd Year FEB-21 NON-CBCS 29/09/2021 Download College Code List
113 BHMS REG 1st Year FEB-21 NON-CBCS 29/09/2021 Download College Code List
114 BSC IT 2016 REG 6 JULY-21 CBCS 29/09/2021 Download College Code List
115 LLM HR 2019 REG 1 FEB-21 CBCS 27/09/2021 Download College Code List
116 LLM 2019 REG 1 FEB-21 CBCS 27/09/2021 Download College Code List
117 DMLT REG 1st Year MARCH-21 DOS-BASE 27/09/2021 Download College Code List
118 BSC (2016) REG 1 FEB-21 CBCS 24/09/2021 Download College Code List
119 BSC (2019) REG 1 FEB-21 CBCS 19/09/2021 Download College Code List
120 BPT REG 2nd Year FEB-21 NON-CBCS 16/09/2021

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામો ની તારીખ (OCT-2020)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 DYED REG 2 OCT2021 CBCS 15/02/2022
2 BA (2016) REG 1 MARCH-21 CBCS 07/09/2021 Download College Code List
3 MPM 2016 REG 8 FEB-21 CBCS 25/08/2021
4 MBBS REG 1st Year MARCH-21 NON-CBCS 23/08/2021
5 BASLP REG 3 MARCH-21 DOS-BASE 03/08/2021
6 BSC NURSING BASIC REG 2nd Year FEB-2021 DOS-BASE 03/08/2021
7 BCOM EXT-INFINITY EXT 5 JAN-2021 INFINITY 02/08/2021
8 MA ENG INFINITY EXT 3 DEC-2020 INFINITY 02/08/2021
9 MA ENG EXT-GIPL EXT 1 FEB-2021 GIPL 02/08/2021
10 BPT REG 3rd Year FEB-2021 DOS-BASE 02/08/2021
11 MSC PHY 2016 REG 1 FEB-2021 CBCS 02/08/2021
12 BHMS OLD REG 4th Year FEB-2021 DOS-BASE 17/07/2021
13 LLB 2019 REG 3 DEC-2020 CBCS 16/07/2021 Download College Code List
14 BSC NURSING REG 4th Year FEB-2021 DOS-BASE 12/07/2021
15 BSC POST NURISNG REG 2nd Year FEB-2021 DOS-BASE 12/07/2021
16 BPT REG 4th Year FEB-2021 DOS-BASE 12/07/2021
17 MPT REG 1 FEB-2021 DOS-BASE 01/07/2021
18 M.B.B.S. PART-II (NEW) REG 3rd Year JAN-2021 DOS-BASE 01/07/2021
19 M.B.B.S. PART-II (OLD) REG 3rd Year JAN-2021 DOS-BASE 01/07/2021
20 M.B.B.S. PART-I REG 3rd Year JAN-2021 DOS-BASE 01/07/2021
21 M.B.B.S. (OLD) REG 2nd Year JAN-2021 DOS-BASE 01/07/2021
22 M.B.B.S. (NEW) REG 2nd Year JAN-2021 DOS-BASE 01/07/2021
23 B.D.S. REG 4th Year JAN-2021 DOS-BASE 26/06/2021
24 B.D.S. REG 3rd Year JAN-2021 DOS-BASE 26/06/2021
25 B.D.S. REG 2nd Year JAN-2021 DOS-BASE 26/06/2021
26 B.D.S. REG 1st Year JAN-2021 DOS-BASE 26/06/2021
27 BA (2019) REG 3 JAN 2021 CBCS 21/06/2021 Download College Code List
28 BCA 2019 REG 1 FEB-2021 CBCS 19/06/2021 Download College Code List
29 BCA 2016 REG 1 FEB-2021 CBCS 19/06/2021 Download College Code List
30 BSC 2016 RPT REG 3 JAN-2021 CBCS 19/06/2021 Download College Code List
31 BBA (2019) REG 1 FEB-2021 CBCS 19/06/2021 Download College Code List
32 BBA (2016) REG 1 FEB-2021 CBCS 19/06/2021 Download College Code List
33 BSC OLD RPT REG 3 JAN-2021 CBCS 18/06/2021 Download College Code List
34 BSC 2016 REG 5 DEC-2020 CBCS 18/06/2021 Download College Code List
35 PGDCA 2016 REG 1 FEB-2021 CBCS 16/06/2021 Download College Code List
36 BSC 2016 REG 3 JAN-2021 CBCS 16/06/2021 Download College Code List
37 B.ED (2YR) (NEW) REG 3 DEC-2020 CBCS 16/06/2021 Download College Code List
38 BSC (IT) 2019 REG 1 FEB-2021 CBCS 16/06/2021
39 BHTM (2016) REG 5 FEB-2021 CBCS 16/06/2021
40 BHTM (2016) REG 4 FEB-2021 CBCS 16/06/2021
41 MPM (2017) REG 3 FEB-2021 CBCS 03/06/2021
42 BCOM OLD RPT REG 3 JAN-2021 CBCS 03/06/2021 Download College Code List
43 MSC CHEM. (2016) REG 1 FEB-2021 CBCS 31/05/2021
44 BA LLB (2019) REG 3 MARCH-21 CBCS 21/05/2021 Download College Code List
45 BA LLB (2019) REG 1 FEB-2021 CBCS 21/05/2021 Download College Code List
46 BA LLB (2016) REG 5 JAN-2021 CBCS 21/05/2021 Download College Code List
47 BSC (IT) 2019 REG 3 JAN-2021 CBCS 21/05/2021 Download College Code List
48 BSC (IT) 2016 REG 3 JAN-2021 CBCS 21/05/2021 Download College Code List
49 MSC (ZOOLOGY) 2016 REG 1 FEB-2021 CBCS 21/05/2021 Download College Code List
50 MSC (MICROBIOLOGY) 2016 REG 1 FEB-2021 CBCS 21/05/2021 Download College Code List
51 MSC (BOTANY) 2016 REG 1 FEB-2021 CBCS 21/05/2021 Download College Code List
52 BSC-MSC (APP PHY) REG 1 FEB-2021 CBCS 21/05/2021
53 BBA (2019) REG 3 JAN-2021 CBCS 21/05/2021 Download College Code List
54 BBA (2016) (RPT) REG 3 JAN-2021 CBCS 21/05/2021 Download College Code List
55 MA SOC 2019 REG 1 FEB-2021 CBCS 04/05/2021
56 BSC HS 2019 REG 1 FEB-2021 CBCS 04/05/2021
57 PGDMC REG 1 FEB-2021 CBCS 04/05/2021
58 BSW 2019 REG 1 FEB-2021 CBCS 04/05/2021 Download College Code List
59 MSW 2019 REG 1 FEB-2021 CBCS 04/05/2021 Download College Code List
60 BCA OLD RPT REG 3 JAN-2021 CBCS 04/05/2021
61 BCA 2016 RPT REG 3 JAN-2021 CBCS 04/05/2021 Download College Code List
62 BCA 2016 REG 3 JAN-2021 CBCS 04/05/2021 Download College Code List
63 BCA 2019 REG 3 JAN-2021 CBCS 04/05/2021 Download College Code List
64 BSC 2016 RPT REG 5 DEC-2020 CBCS 28/04/2021 Download College Code List
65 LLB (2016) REG 5 DEC-2020 CBCS 28/04/2021 Download College Code List
66 LLB (2016) RPT REG 5 DEC-2020 CBCS 28/04/2021 Download College Code List
67 B.Com (2016) (RPT) REG 5 JAN-2021 CBCS 15/04/2021 Download College Code List
68 B.Com (OLD) (RPT) REG 5 JAN-2021 CBCS 15/04/2021 Download College Code List
69 BBA (2016) REG 3 JAN-2021 CBCS 12/04/2021 Download College Code List
70 BBA (OLD) (RPT) REG 3 JAN-2021 CBCS 12/04/2021 Download College Code List
71 MRS (2019) REG 1 FEB-2021 CBCS 12/04/2021 Download College Code List
72 First Year M.B.B.S. REG 1 NOV-2020 DOS-BASE 27/03/2021 Download College Code List
73 MSC ECI 2016 REG 5 DEC-2020 CBCS 20/03/2021
74 BSC IT 2016 RPT REG 5 DEC-2020 CBCS 20/03/2021
75 BSC IT 2016 REG 5 DEC-2020 CBCS 20/03/2021 Download College Code List
76 BSC HS 2016 REG 5 DEC-2020 CBCS 20/03/2021 Download College Code List
77 BSC OLD RPT REG 5 DEC-2020 CBCS 20/03/2021 Download College Code List
78 BA LLB 2016 REG 8 DEC-2020 CBCS 23/02/2021
79 BA LLB (2016) REG 9 DEC-2020 CBCS 23/02/2021
80 BA LLB (2016) REG 8 DEC-2020 CBCS 23/02/2021
81 MSC ZOO. (2016) REG 3 DEC-2020 CBCS 03/02/2021 Download College Code List
82 BHMS REG 4th Year SEPT-2020 DOS-BASE 13/01/2021
83 BHMS REG 3rd Year OCT-2020 DOS-BASE 13/01/2021
84 BSC POST REG 2nd Year SEPT-2020 NON-CBCS 11/01/2021 Download College Code List

ઓનલાઈન પરિણામ જાહેર થયા પછી ઓરીજનલ માર્કસીટ વિના ઓનલાઈન ગુણ પત્રક ની પ્રિન્ટ આઉટ નાં આધારે નિયત મર્યાદામાં પુનઃમુલ્યાંકન નું ફોર્મ ભરી શકાશે.

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List

March/April-2020 :- પરીક્ષા નીચે દર્શાવેલ Download College Code List માં દર્શાવેલ સંસ્થાએ પુનઃમૂલ્યાંકનની માર્કશીટ “પરીક્ષા પૂછપરછ” સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ માંથી તાત્કાલીક મેળવીને વિદ્યાર્થી પાસેથી જુની માર્કશીટ સ્વીકારીને તેમને નવી માર્કશીટ આપવાની રહેશે. કોલેજ/ભવન/સંસ્થાએ વિદ્યાર્થી પાસેથી પરત આવેલી જુની માર્કશીટ, લીસ્ટ સાથે તુરંત પરીક્ષા વિભાગમાં જમા કરવાની રહેશે.

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામોની તારીખ (March/April-2020)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 MCOM(2016) REG 3 DEC.2020 GIPL 21/05/2021
2 MCOM (2019) REG 3 DEC.2020 GIPL 21/05/2021
3 BCOM(2016) REG 5 JAN 2021 GIPL 10/05/2021
4 MA(ECO)EXT(GIPL) EXT 3 DEC.2020 GIPL 23/03/2021
5 M.ED (2YR) NEW REG 2 AUG-2020 CBCS 12/02/2021 Download College Code List
6 B.COM (EXT)GIPL EXT 2 OCT. 2020 GIPL 12/02/2021
7 B.ED (2YR) (NEW) REG 2 AUG-2020 CBCS 05/02/2021 Download College Code List
8 M.A.GUJ.EXT GIPL.AUG.2020 EXT 2 AUG.2020 GIPL 27/01/2021
9 MSC MATH 2016 REG 2 AUG-2020 CBCS 27/01/2021 Download College Code List
10 LLB (2019) REG 2 AUG-2020 CBCS 22/01/2021 Download College Code List
11 B.COM (EXT.)(INF.) EXT 6 MARCH-2020 INFINITY 19/01/2021
12 B.COM (EXT.)(DOS.) EXT 6 MARCH-2020 DOS-BASE 19/01/2021
13 LLM 2019 REG 2 AUG-2020 CBCS 15/01/2021
14 MA SANS EXT-GIPL EXT 2 AUG-2020 GIPL 15/01/2021
15 DMLT (ONE YEAR COURSE) REG 1st Year MARCH-2020 DOS-BASE 11/01/2021 Download College Code List
16 LLM HR 2019 REG 2 AUG-2020 CBCS 06/01/2021
17 MSC (MATHS) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 29/12/2020 Download College Code List
18 MBBS REG 2nd Year JULY 2020 DOS-BASE 28/12/2020
19 MBBS PART-2 REG 3rd Year JULY 2020 DOS-BASE 28/12/2020
20 M.A.HINDI EXT. GIPL EXT 2 AUG.2020 GIPL 24/12/2020
21 B.COM.EXT.INF. EXT 4 SEP.2020 INFINITY 24/12/2020
22 M.COM.EXT.INF. EXT 4 AUG.2020 INFINITY 23/12/2020
23 M.COM EXT. DOS.BASE EXT 4 AUG.2020 DOS-BASE 23/12/2020
24 MSC ZOO (2016) REG 4 AUG.2020 CBCS 21/12/2020
25 MSC MIC.(2016) REG 2 AUG.2020 CBCS 21/12/2020
26 MSC (IT&CA) (2016) REG 2 AUG-2020 CBCS 19/12/2020 Download College Code List
27 BSC NURSING REG 4th Year JULY-2020 NON-CBCS 16/12/2020
28 BDS REG 4th Year AUG-2020 DOS-BASE 16/12/2020
29 BDS REG 1st Year AUG-2020 DOS-BASE 16/12/2020
30 BDS REG 3rd Year AUG-2020 DOS-BASE 16/12/2020
31 BDS REG 2nd Year AUG-2020 DOS-BASE 16/12/2020
32 MA HIST. EXT-GIPL EXT 4 AUG-2020 GIPL 16/12/2020
33 M.PHIL (Phy) (2018) REG 2 AUG-2020 CBCS 15/12/2020 Download College Code List
34 MA ENGLISH EXT-GIPL EXT 2 AUG-2020 GIPL 10/12/2020
35 MA HIST. EXT-GIPL EXT 2 AUG-2020 GIPL 10/12/2020
36 MA ECO EXT-GIPL EXT 2 AUG-2020 GIPL 10/12/2020
37 MA SOC EXT-GIPL EXT 2 AUG-2020 GIPL 10/12/2020
38 BCOM EXTERNAL GIPL EXT 4 SEPT-2020 GIPL 10/12/2020
39 BASLP REG 2 JAN-2020 DOS-BASE 09/12/2020
40 MD BRANCH (10 RADIO) REG 10 JULY-2020 DOS-BASE 09/12/2020
41 MCOM EXT-GIPL EXT 4 AUG-2020 GIPL 04/12/2020
42 M.A (Eng) (2019) REG 2 AUG-2020 CBCS 04/12/2020 Download College Code List
43 MCA (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 04/12/2020 Download College Code List
44 M.Com (2019) REG 2 AUG-2020 CBCS 02/12/2020 Download College Code List
45 M.SC (Chem) (2016) REG 2 AUG-2020 CBCS 02/12/2020 Download College Code List
46 MSC - ECI - NEW REG 6 AUG-2020 CBCS 26/11/2020
47 MSC ELE NEW REG 2 AUG-2020 CBCS 26/11/2020
48 M.A (Hindi) 2019 REG 2 AUG-2020 CBCS 26/11/2020
49 BJMC (2019) REG 2 MARCH-2020 CBCS 25/11/2020 Download College Code List
50 MSC CHEM. (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 11/11/2020
51 LLB NEW (2016) REG 4 MARCH-2020 CBCS 11/11/2020 Download College Code List
52 M.PHIL (ECO) (2019) REG 2 AUG-2020 CBCS 11/11/2020
53 PGDMC (2019) REG 2 AUG-2020 CBCS 11/11/2020 Download College Code List
54 M.SC(ZOO) (2016) REG 2 AUG-2020 CBCS 11/11/2020 Download College Code List
55 M.A (GUJ) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 07/11/2020 Download College Code List
56 PGDCA - NEW REG 2 AUG-2020 CBCS 22/10/2020
57 PGDCA - NEW REG 1 AUG-2020 CBCS 22/10/2020
58 MSC (BOTANY) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 19/10/2020
59 MSC (PHY) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 19/10/2020 Download College Code List
60 MSC (MIC-BIO) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 19/10/2020
61 MPM (2016) REG 8 AUG-2020 CBCS 19/10/2020 Download College Code List
62 MSW (2019) REG 2 AUG-2020 CBCS 19/10/2020
63 M.A (PSY) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 19/10/2020 Download College Code List
64 MSC (BOTANY) (2016) REG 2 AUG-2020 CBCS 19/10/2020 Download College Code List
65 BJMC (2016) REG 2 MARCH-2020 CBCS 19/10/2020 Download College Code List
66 M.A (SAN) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 19/10/2020
67 M.A (Eng) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020 Download College Code List
68 M.A (Soc) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020
69 M.A (Eco) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020
70 MJMC (2019) REG 2 AUG-2020 CBCS 15/10/2020 Download College Code List
71 MJMC (2016) REG 2 AUG-2020 CBCS 15/10/2020 Download College Code List
72 M.COM (OLD) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020
73 MRS (2019) REG 2 MARCH-2020 CBCS 15/10/2020
74 MBA (B&F) (NEW) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020 Download College Code List
75 MSC (BIOTECH) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020
76 M.Com (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020 Download College Code List
77 BSC (HS) OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 14/10/2020
78 BSC (HS) REG 6 MARCH-2020 CBCS 14/10/2020
79 MSW (2018) REG 4 AUG-2020 CBCS 14/10/2020 Download College Code List
80 BSW NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 14/10/2020 Download College Code List
81 M.Ed (2yr) REG 4 AUG-2020 CBCS 07/10/2020 Download College Code List
82 BA - OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 22/09/2020 Download College Code List
83 BA - NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 22/09/2020 Download College Code List
84 LLB - NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 22/09/2020 Download College Code List
85 BCA - OLD REG 6 MARCH-2020 DOS-BASE 22/09/2020
86 BBA-OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 22/09/2020 Download College Code List
87 BHMS REG 1st Year JAN-2020 DOS-BASE 15/09/2020 Download College Code List
88 BCOM NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 12/09/2020 Download College Code List
89 BCOM - OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 12/09/2020 Download College Code List
90 BCA - MLX REG 6 APRIL-2020 NON-CBCS 05/09/2020
91 BSC - MLX REG 6 APRIL-2020 NON-CBCS 05/09/2020
92 BSC IT - MLX REG 6 APRIL-2020 NON-CBCS 05/09/2020
93 BSC IT - MLX REG 6 APRIL-2020 NON-CBCS 05/09/2020
94 M.Ed 2YR - NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 04/09/2020
95 M.Ed 2YR - NEW REG 1 NOV-2019 CBCS 04/09/2020
96 BPT REG 1st Year JAN-2020 NON-CBCS 01/09/2020
97 BPT REG 3rd Year JAN-2020 NON-CBCS 01/09/2020 Download College Code List
98 BPT REG 2nd Year FEB-2020 NON-CBCS 01/09/2020 Download College Code List
99 BPT REG 1st Year JAN-2020 NON-CBCS 01/09/2020 Download College Code List
100 BSC NURSING REG 3rd Year JAN-2020 NON-CBCS 01/09/2020
101 BSC NURSING BASIC REG 1st Year JAN-2020 NON-CBCS 01/09/2020 Download College Code List
102 BHMS REG 3rd Year JAN-2020 NON-CBCS 29/08/2020 Download College Code List
103 BHMS REG 2nd Year JAN-2020 NON-CBCS 29/08/2020 Download College Code List
104 BHMS REG 3 JAN-2020 NON-CBCS 29/08/2020
105 LLB - OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 21/08/2020
106 BPT REG 4th Year JAN-2020 NON-CBCS 14/08/2020
107 BSC NURSING REG 4th Year FEB-2020 NON-CBCS 07/08/2020 Download College Code List
108 BSC NURSING REG 2nd Year FEB-2020 NON-CBCS 07/08/2020 Download College Code List
109 BSC POST REG 2nd Year JAN-2020 NON-CBCS 04/08/2020
110 BSC POST REG 1st Year JAN-2020 NON-CBCS 04/08/2020
111 BSC - OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 23/07/2020
112 BSC - NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 23/07/2020
113 BSC IT - NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 15/07/2020
114 BSC IT - OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 15/07/2020
115 BCA NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 15/07/2020 Download College Code List

ઓનલાઈન પરિણામ જાહેર થયા પછી ઓરીજનલ માર્કસીટ વિના ઓનલાઈન ગુણ પત્રક ની પ્રિન્ટ આઉટ ના આધારે નિયત મર્યાદા માં પુનઃમુલ્યાંકન નું ફોર્મ ભરી શકાશે.

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List

Oct/Nov-2019 :- પરીક્ષા નીચે દર્શાવેલ Download College Code List માં દર્શાવેલ સંસ્થાએ પુનઃમૂલ્યાંકનની માર્કશીટ “પરીક્ષા પૂછપરછ” સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ માંથી તાત્કાલીક મેળવીને વિદ્યાર્થી પાસેથી જુની માર્કશીટ સ્વીકારીને તેમને નવી માર્કશીટ આપવાની રહેશે. કોલેજ/ભવન/સંસ્થાએ વિદ્યાર્થી પાસેથી પરત આવેલી જુની માર્કશીટ, લીસ્ટ સાથે તુરંત પરીક્ષા વિભાગમાં જમા કરવાની રહેશે.

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 M.PHIL (MATHS) REG 1 DEC-2019 CBCS 14/10/2020
2 LLM OLD REG 1 DEC-2019 CBCS 14/10/2020 Download College Code List
3 MA GUJARATI - EXTERNAL GIPL REG 1 DEC-2019 CBCS 01/10/2020
4 BA - EXTERNAL INFINITY 1 DEC-2019 EXTERNAL 30/09/2020
5 BSC HS - 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 22/09/2020
6 BSC - MLX REG 1 NOV-2019 NON-CBCS 05/09/2020
7 MSC MATH - NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 29/08/2020
8 MSC MATH - NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 29/08/2020
9 LLB - 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 07/08/2020
10 BED 2YR NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 23/07/2020 Download College Code List
11 MCOM EXT-GIPL EXT 1 DEC-2019 GIPL 23/07/2020
12 BA 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 21/07/2020 Download College Code List
13 MCOM EXT-GIPL EXT 3 DEC-2019 GIPL 21/07/2020
14 BA OLD REG 1 NOV-2019 CBCS 15/07/2020 Download College Code List
15 MSC ELE NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 15/07/2020
16 MSC PHY OLD REG 1 DEC-2019 CBCS 15/07/2020
17 BA LLB 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 15/07/2020
18 MSC PHY NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 15/07/2020
19 MPM 2017 REG 5 DEC-2019 CBCS 14/07/2020
20 MPM 2017 REG 3 DEC-2019 CBCS 14/07/2020
21 MPM 2015 REG 3 DEC-2019 CBCS 14/07/2020
22 MA ECO EXT-GIPL EXT 1 DEC-2019 GIPL 11/07/2020
23 MA HIST. EXT-GIPL REG 3 DEC-2019 GIPL 11/07/2020
24 MA HIST. EXT-GIPL EXT 1 DEC-2019 GIPL 11/07/2020
25 MA SOC EXT-GIPL EXT 1 DEC-2019 GIPL 11/07/2020
26 BDS REG 4th Year JAN-2020 NON-CBCS 24/06/2020
27 BDS REG 3rd Year JAN-2020 NON-CBCS 24/06/2020
28 BDS REG 2nd Year JAN-2020 NON-CBCS 24/06/2020
29 BDS REG 1st Year JAN-2020 NON-CBCS 24/06/2020
30 BCOM 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 20/06/2020 Download College Code List
31 BCOM 2016 REG 1 NOV-2019 CBCS 20/06/2020 Download College Code List
32 BSC NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 19/06/2020 Download College Code List
33 BSC OLD REG 3 NOV-2019 CBCS 19/06/2020 Download College Code List
34 BSC 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 19/06/2020 Download College Code List
35 BSC 2016 REG 1 NOV-2019 CBCS 19/06/2020 Download College Code List
36 BSC OLD REG 1 NOV-2019 CBCS 19/06/2020
37 BCOM OLD REG 1 NOV-2019 CBCS 19/06/2020
38 BA OLD REG 3 NOV-2019 CBCS 19/06/2020
39 BA NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 19/06/2020
40 BCOM NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 16/06/2020 Download College Code List
41 BBA 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 16/06/2020 Download College Code List
42 BBA OLD REG 1 NOV-2019 CBCS 16/06/2020
43 BBA 2016 REG 1 NOV-2019 CBCS 16/06/2020 Download College Code List
44 MBBS REG 2nd Year DEC-2019 NON-CBCS 11/06/2020
45 MCOM NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 01/06/2020 Download College Code List
46 MCOM 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 01/06/2020
47 MCOM 2016 REG 1 DEC-2019 CBCS 01/06/2020
48 MSC ELE NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 01/06/2020
49 MSC BOTANY NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 01/06/2020
50 MA ENGLISH EXT-GIPL EXT 3 DEC-2019 GIPL 28/05/2020
51 MA SAN 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 27/05/2020
52 BED 2YR NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 27/05/2020 Download College Code List
53 BED 2YR NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 27/05/2020
54 BA EXT INFINITY EXT 5 OCT-2019 INFINITY 23/05/2020
55 MSC MIC NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 23/05/2020
56 MA ENG 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 19/05/2020
57 MA ENG 2016 REG 1 DEC-2019 CBCS 19/05/2020
58 MA SOC 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 19/05/2020
59 MA GANDHIAN EXT GIPL EXT 3 DEC-2019 GIPL 19/05/2020
60 MA HINDI EXT GIPL EXT 3 DEC-2019 GIPL 19/05/2020
61 MA SOC EXT GIPL EXT 3 DEC-2019 GIPL 19/05/2020
62 MA SANSKRIT EXT GIPL EXT 3 DEC-2019 GIPL 19/05/2020
63 BSC NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 16/05/2020
64 BSC OLD REG 5 OCT-2019 CBCS 14/05/2020
65 BCA 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 28/04/2020 Download College Code List
66 BCA 2016 REG 1 NOV-2019 CBCS 28/04/2020 Download College Code List
67 BCA OLD REG 1 NOV-2019 CBCS 28/04/2020
68 BCOM OLD REG 3 NOV-2019 CBCS 22/04/2020
69 MSC CHEM NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 22/04/2020
70 MSC CHEM NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 22/04/2020
71 MBBS PART-1 REG 3rd Year DEC-2019 NON-CBCS 20/04/2020
72 MA ENGLISH NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 18/04/2020
73 MA GUJ (2019) REG 1 DEC-2019 CBCS 18/04/2020
74 BSC IT (2019) REG 1 NOV-2019 CBCS 18/04/2020
75 MSC IT NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 18/04/2020
76 BA EXT GIPL EXT 5 OCT-2019 GIPL 20/03/2020
77 MBBS PART-2 REG 3rd Year DEC-2019 NON-CBCS 19/03/2020
78 BBA OLD REG 3 NOV-2019 CBCS 04/03/2020
79 BBA NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 04/03/2020
80 LLB NEW REG 3 OCT-2019 CBCS 04/03/2020
81 LLB NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 29/02/2020
82 MA PSY 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 29/02/2020
83 BBA OLD REG 5 OCT-2019 CBCS 29/02/2020
84 BBA NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 29/02/2020
85 BCOM EXT INFINITY EXT 5 OCT-2019 INFINITY 29/02/2020
86 BCOM EXT GIPL EXT 5 OCT-2019 GIPL 29/02/2020
87 MSC ZOOLOGY NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
88 MPHIL COMM OLD REG 1 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
89 MSC BIOCHEM NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
90 MA GUJARATI OLD REG 1 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
91 LLM OLD REG 3 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
92 MA GUJARATI NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
93 MBA (B&F) NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
94 MCA NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 25/02/2020
95 MSW 2018 REG 3 NOV-2019 CBCS 25/02/2020
96 MA HINDI NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
97 MA PSY NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
98 BSC HS NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 25/02/2020
99 BA OLD REG 5 OCT-2019 CBCS 22/02/2020
100 BA NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 22/02/2020
101 BCOM OLD REG 5 OCT-2019 CBCS 20/02/2020
102 BCOM NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 20/02/2020 Download College Code List
103 PGDCA NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 19/02/2020
104 BPA VOCAL 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 10/02/2020
105 MA SAN NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 10/02/2020
106 MPHIL SOC 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 10/02/2020
107 MA SOC NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 10/02/2020
108 MSC NEW BOTANY REG 3 DEC-2019 CBCS 10/02/2020
109 MSC NEW BT REG 3 DEC-2019 CBCS 10/02/2020
110 BCOM EXT 5 OCT-2019 DOS-BASE 05/02/2020
111 BCA OLD REG 5 OCT-2019 CBCS 28/01/2020
112 BCA NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 28/01/2020
113 BASLP REG 1 JULY-2019 NON-CBCS 25/01/2020
114 BJMC (2019) REG 1 OCT-2019 CBCS 22/01/2020
115 BPT REG 1st Year JULY-2019 NON-CBCS 22/01/2020
116 BSC NURSING BASIC REG 2nd Year JULY-2019 NON-CBCS 20/01/2020
117 PGDMC (2019) REG 1 OCT-2019 CBCS 17/01/2020
118 BSC NURSING REG 3rd Year JULY-2019 NON-CBCS 17/01/2020
119 BSC NURSING BASIC REG 1st Year JULY-2019 NON-CBCS 17/01/2020
120 BSW NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 15/01/2020
121 BSC IT NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 15/01/2020
122 BSW (2019) REG 1 NOV-2019 CBCS 15/01/2020
123 MSC IT NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 15/01/2020
124 MA ECO NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 15/01/2020
125 BSC-MSC (APPLIED PHY) REG 1 NOV-2019 CBCS 15/01/2020
126 MJMC (2019) REG 1 OCT-2019 CBCS 08/01/2020
127 MCA NEW REG 5 NOV-2019 CBCS 30/12/2019
128 BHTM NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 30/12/2019
129 BSW NEW REG 3 OCT-2019 CBCS 30/12/2019
130 BPA VOCAL NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 30/12/2019
131 BPA VOCAL NEW REG 3 OCT-2019 CBCS 30/12/2019
132 MBA (B&F) NEW REG 3 OCT-2019 CBCS 30/12/2019
133 BSC IT NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 23/12/2019
134 BPT REG 2nd Year JULY-2019 NON-CBCS 18/12/2019
135 BPT REG 3rd Year JULY-2019 NON-CBCS 18/12/2019
136 BPT REG 4th Year JULY-2019 NON-CBCS 18/12/2019
137 B.ARCHI. REG 6 AUG-2019 NON-CBCS 11/12/2019
138 B.ARCHI. REG 10 AUG-2019 NON-CBCS 11/12/2019
139 BHMS REG 4th Year AUG-2019 NON-CBCS 04/12/2019
140 BHMS REG 3rd Year AUG-2019 NON-CBCS 04/12/2019
141 BHMS REG 2nd Year AUG-2019 NON-CBCS 04/12/2019
142 BHMS REG 1st Year AUG-2019 NON-CBCS 04/12/2019
143 MBBS REG 1st Year SEPT-2019 NON-CBCS 04/12/2019
144 BSC POST NURSING REG 1st Year JULY-2019 NON-CBCS 28/11/2019
145 NURSING REG 4th Year JULY-2019 NON-CBCS 20/11/2019
146 BSC POST NURSING REG 2nd Year JULY-2019 NON-CBCS 20/11/2019
147 MSC NURSING REG 1st Year JULY-2019 NON-CBCS 20/11/2019

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામો ની તારીખ (March/April-2019)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 MA SOC EXT 4 MAY-2019 INFINITY 05/12/2019
2 MA ENGLISH EXT 2 MAY-2019 INFINITY 05/12/2019
3 MA ENG EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
4 BA EXT 2 APRIL-2019 GIPL 05/12/2019
5 MA ECO EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
6 MA EDU EXT 2 MAY-2019 EXTERNAL 05/12/2019
7 MA GUJARATI EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
8 MA HINDI EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
9 MA HISTORY EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
10 MA PSY EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
11 MA SANSKRIT EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
12 MA SOC EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
13 B.COM EXT 2 APRIL-2019 INFINITY 03/10/2019
14 MSC CHEM OLD REG 4 MAY-2019 CBCS 03/10/2019
15 MSC HS GEN NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 03/10/2019
16 MSC HS FN NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 03/10/2019
17 MA PSY EXT 4 MAY-2019 GIPL 09/09/2019
18 MA SOC EXT 4 MAY-2019 GIPL 09/09/2019
19 BA EXT 4 MARCH-2019 GIPL 09/09/2019
20 BCOM EXT 2 APRIL-2019 GIPL 09/09/2019
21 MA ENGLISH EXT 4 MAY-2019 INFINITY 09/09/2019
22 BA EXT 4 MARCH-2019 INFINITY 09/09/2019
23 BCOM NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 06/09/2019
24 BA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 06/09/2019
25 LLB NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 06/09/2019
26 BBA NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 06/09/2019
27 BA NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 06/09/2019
28 BCA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 06/09/2019
29 MCOM EXT 4 MAY-2019 GIPL 04/09/2019
30 MA SOC EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
31 MA GUJARATI EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
32 MA ENG EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
33 MA ECO EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
34 MCOM EXT 4 MAY-2019 INFINITY 04/09/2019
35 MCOM EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
36 BHMS OLD REG 4th Year APRIL-2019 NON-CBCS 27/08/2019
37 BHMS OLD REG 3rd Year APRIL-2019 NON-CBCS 27/08/2019
38 BHMS OLD REG 2nd Year APRIL-2019 NON-CBCS 27/08/2019
39 MA SANSKRIT EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
40 MA HISTORY EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
41 MA HINDI EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
42 MA GUJ EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
43 MA ENG EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
44 MA ECO. EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
45 MA GUJ NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 21/08/2019
46 BED BASIC 2YR NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 08/08/2019
47 MA PSY NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 08/08/2019
48 BA EXT 6 MARCH-2019 GIPL 30/07/2019
49 BCOM EXT 4 MARCH-2019 INFINITY 29/07/2019
50 BCOM EXT 4 MARCH-2019 DOS-BASE 29/07/2019
51 BCOM EXT 4 MARCH-2019 GIPL 29/07/2019
52 LLB NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 26/07/2019
53 MED NEW 2YR REG 4 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
54 BCOM NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 26/07/2019
55 MSC BOTANY NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
56 MSC CHEM NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
57 MA ENG NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
58 MA ENG OLD REG 2 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
59 BSC OLD REG 2 APRIL-2019 CBCS 26/07/2019
60 BSC NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 26/07/2019
61 BSC NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 23/07/2019
62 BCA NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 19/07/2019
63 MCOM OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 19/07/2019
64 MCOM NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 19/07/2019
65 BSC NURSING BASIC REG 4th Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
66 BSC NURSING REG 3rd Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
67 BSC NURSING BASIC REG 2nd Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
68 BSC NURSING BASIC REG 1st Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
69 BSC POST NURSING REG 2nd Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
70 BSC POST NURSING REG 1st Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
71 MCOM OLD REG 4 MAY-2019 CBCS 17/07/2019
72 MCOM NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 17/07/2019
73 BSC NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 17/07/2019
74 BBA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 12/07/2019
75 BBA OLD REG 2 APRIL-2019 CBCS 12/07/2019
76 BA INFINITY 6 MARCH-2019 INFINITY 12/07/2019
77 BA EXT 6 MARCH-2019 DOS-BASE 12/07/2019
78 BSC IT NEW REG 2 APRIL-219 CBCS 12/07/2019
79 BSC OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 12/07/2019
80 BCOM NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 11/07/2019
81 BCA OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 08/07/2019
82 BCOM NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 08/07/2019
83 MCA NEW REG 4 APRIL-2019 CBCS 08/07/2019
84 MA GUJ NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 08/07/2019
85 MA ENG NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 08/07/2019
86 MA ECO NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 08/07/2019
87 BA LLB NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 28/06/2019
88 MSW NEW REG 4 APRIL-2019 CBCS 28/06/2019
89 MA SANS NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
90 PGDCA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 27/06/2019
91 MSC MATH NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
92 MJMC REG 4 MARCH-2019 CBCS 27/06/2019
93 MA SOC NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
94 MA PSY NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
95 MA HINDI NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
96 BJMC NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 27/06/2019
97 MSC IT SEM NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 27/06/2019
98 BSC IT NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 25/06/2019
99 MA ECO NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 25/06/2019
100 BSC HS NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 24/06/2019
101 BHTM NEW REG 4 APRIL-2019 CBCS 24/06/2019
102 LLB OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
103 LLB NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
104 BBA OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
105 BBA NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
106 BA OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
107 BA NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
108 BCOM OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 17/06/2019
109 BCOM NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 17/06/2019
110 BSC OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 10/06/2019
111 BSC NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 10/06/2019
112 BCA NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 04/06/2019
113 BCA OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 04/06/2019
114 MJMC NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 04/06/2019
115 BSW NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 28/05/2019
116 MJMC NEW REG 1 MARCH-2019 CBCS 23/05/2019
117 BSW OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 23/05/2019
118 PGDMC NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 11/05/2019
119 BSC IT NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 11/05/2019

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામો ની તારીખ (OCT-2018)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 MCOM EXT 1 DEC-2018 GIPL 04/09/2019
2 MCOM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 08/08/2019
3 BHMS REG 3rd Year JAN-2019 NON-CBCS 29/07/2019
4 BHMS REG 2nd Year JAN-2019 NON-CBCS 29/07/2019
5 BHMS REG 1st Year JAN-2019 NON-CBCS 29/07/2019
6 BA OLD REG 1 DEC-2018 CBCS 26/07/2019
7 BA EXT 1 DEC-2018 GIPL 25/07/2019
8 MA ENG NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 08/07/2019
9 BED NEW 2YR REG 3 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
10 BED NEW 2YR REG 1 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
11 BCOM OLD REG 1 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
12 BA NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
13 BA LLB NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 14/06/2019
14 MED NEW 2YR REG 1 NOV-2018 CBCS 10/06/2019
15 MPHIL GUJ NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 10/06/2019
16 MED NEW 2YR REG 3 NOV-2018 CBCS 06/06/2019
17 MSC MATH OLD REG 3 DEC-2018 CBCS 05/06/2019
18 MSC MATH NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/06/2019
19 MA ENG NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/06/2019
20 MSC CHEM NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 24/05/2019
21 BCOM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 23/05/2019
22 BA NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 23/05/2019
23 BBA NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 22/05/2019
24 BCOM NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 17/05/2019
25 BBA NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 17/05/2019
26 LLB NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 17/05/2019
27 MPHARM MGMT 2016 REG 5 DEC-2018 CBCS 11/05/2019
28 BCOM OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 11/05/2019
29 BBA OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 11/05/2019
30 BSC OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 03/05/2019
31 MSC PHY NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 30/04/2019
32 MCA NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 30/04/2019
33 BHTM OLD REG 8 OCT-2018 CBCS 29/04/2019
34 MSC IT NEW/OLD REG 1 NOV-2018 CBCS 29/04/2019
35 MSC IT NEW/OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 29/04/2019
36 MSC BT NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
37 MSC MIC NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
38 MSC ELE NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
39 LLM HR NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
40 LLM REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
41 MSC HS GEN NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
42 MSC HS FN NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
43 MSC BOTANY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
44 MSC PHY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
45 MSC CHEM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
46 PGDCA NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 26/04/2019
47 MCOM NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 22/04/2019
48 MCOM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 22/04/2019
49 BA OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 22/04/2019
50 BSC O/N REG 1 DEC-2018 CBCS 18/04/2019
51 BHMS REG 3rd Year NOV-2018 NON-CBCS 18/04/2019
52 LLB NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 08/04/2019
53 LLB OLD REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
54 LLB NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
55 BED BASIC 2YR NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
56 DYED REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
57 MBA (B&F) NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
58 BSC IT NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
59 MSW NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
60 MSC PHY OLD REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
61 LLB OLD REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
62 MSC MIC NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
63 BA LLB NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
64 BED BASIC 2YR NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
65 MSW NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
66 MBA (B&F) NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
67 MBA NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
68 BA LLB REG 5 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
69 BSC NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 03/04/2019
70 BPT REG 1st Year JULY-2018 NON-CBCS 03/04/2019
71 BSC O/N REG 3 NOV-2018 CBCS 03/04/2019
72 MA HISTORY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
73 MA GUJ NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
74 MA SANS NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
75 MA SANS NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
76 MA HINDI NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
77 MA PSY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
78 MA HINDI NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
79 MA GUJ NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
80 MA SOC NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
81 MBBS 3RD PART-2 REG 3rd Year JAN-2019 NON-CBCS 29/03/2019
82 MA HISTORY NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 23/03/2019
83 BCA O/N REG 1 DEC-2018 CBCS 23/03/2019
84 MA ECO NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 20/03/2019
85 MA ECO NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 20/03/2019
86 BCA NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 05/03/2019
87 BCA OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 05/03/2019
88 BCOM NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 18/02/2019
89 BA REG 5 OCT-2018 CBCS 18/02/2019
90 BCOM REG 5 OCT-2018 CBCS 18/02/2019
91 BSC NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 15/02/2019
92 BSC NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 15/02/2019
93 BSC NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 15/02/2019
94 BSC IT NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
95 LLB OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
96 LLB NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
97 BBA NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
98 BSC OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 09/02/2019
99 BSC OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 09/02/2019
100 MSC-MSC APP. PHY REG 5 NOV-2018 CBCS 09/02/2019
101 BBA OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 09/02/2019