Reassesment

ઓનલાઈન પરિણામ જાહેર થયા પછી ઓરીજનલ માર્કસીટ વિના ઓનલાઈન ગુણ પત્રક ની પ્રિન્ટ આઉટ નાં આધારે નિયત મર્યાદામાં પુનઃમુલ્યાંકન નું ફોર્મ ભરી શકાશે.

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List

March/April-2020 :- પરીક્ષા નીચે દર્શાવેલ Download College Code List માં દર્શાવેલ સંસ્થાએ પુનઃમૂલ્યાંકનની માર્કશીટ “પરીક્ષા પૂછપરછ” સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ માંથી તાત્કાલીક મેળવીને વિદ્યાર્થી પાસેથી જુની માર્કશીટ સ્વીકારીને તેમને નવી માર્કશીટ આપવાની રહેશે. કોલેજ/ભવન/સંસ્થાએ વિદ્યાર્થી પાસેથી પરત આવેલી જુની માર્કશીટ, લીસ્ટ સાથે તુરંત પરીક્ષા વિભાગમાં જમા કરવાની રહેશે.

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામોની તારીખ (March/April-2020)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 MSC (BOTANY) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 19/10/2020
2 MSC (PHY) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 19/10/2020 Download College Code List
3 MSC (MIC-BIO) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 19/10/2020
4 MPM (2016) REG 8 AUG-2020 CBCS 19/10/2020 Download College Code List
5 MSW (2019) REG 2 AUG-2020 CBCS 19/10/2020
6 M.A (PSY) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 19/10/2020 Download College Code List
7 MSC (BOTANY) (2016) REG 2 AUG-2020 CBCS 19/10/2020 Download College Code List
8 BJMC (2016) REG 2 MARCH-2020 CBCS 19/10/2020 Download College Code List
9 M.A (SAN) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 19/10/2020
10 M.A (Eng) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020 Download College Code List
11 M.A (Soc) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020
12 M.A (Eco) (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020
13 MJMC (2019) REG 2 AUG-2020 CBCS 15/10/2020 Download College Code List
14 MJMC (2016) REG 2 AUG-2020 CBCS 15/10/2020 Download College Code List
15 M.COM (OLD) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020
16 MRS (2019) REG 2 MARCH-2020 CBCS 15/10/2020
17 MBA (B&F) (NEW) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020 Download College Code List
18 MSC (BIOTECH) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020
19 M.Com (2016) REG 4 AUG-2020 CBCS 15/10/2020 Download College Code List
20 BSC (HS) OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 14/10/2020
21 BSC (HS) REG 6 MARCH-2020 CBCS 14/10/2020
22 MSW (2018) REG 4 AUG-2020 CBCS 14/10/2020 Download College Code List
23 BSW NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 14/10/2020 Download College Code List
24 M.Ed (2yr) REG 4 AUG-2020 CBCS 07/10/2020 Download College Code List
25 BA - OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 22/09/2020 Download College Code List
26 BA - NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 22/09/2020 Download College Code List
27 LLB - NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 22/09/2020 Download College Code List
28 BCA - OLD REG 6 MARCH-2020 DOS-BASE 22/09/2020
29 BBA-OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 22/09/2020 Download College Code List
30 BHMS REG 1st Year JAN-2020 DOS-BASE 15/09/2020 Download College Code List
31 BCOM NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 12/09/2020 Download College Code List
32 BCOM - OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 12/09/2020 Download College Code List
33 BCA - MLX REG 6 APRIL-2020 NON-CBCS 05/09/2020
34 BSC - MLX REG 6 APRIL-2020 NON-CBCS 05/09/2020
35 BSC IT - MLX REG 6 APRIL-2020 NON-CBCS 05/09/2020
36 BSC IT - MLX REG 6 APRIL-2020 NON-CBCS 05/09/2020
37 M.Ed 2YR - NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 04/09/2020
38 M.Ed 2YR - NEW REG 1 NOV-2019 CBCS 04/09/2020
39 BPT REG 1st Year JAN-2020 NON-CBCS 01/09/2020
40 BPT REG 3rd Year JAN-2020 NON-CBCS 01/09/2020 Download College Code List
41 BPT REG 2nd Year FEB-2020 NON-CBCS 01/09/2020 Download College Code List
42 BPT REG 1st Year JAN-2020 NON-CBCS 01/09/2020 Download College Code List
43 BSC NURSING REG 3rd Year JAN-2020 NON-CBCS 01/09/2020
44 BSC NURSING BASIC REG 1st Year JAN-2020 NON-CBCS 01/09/2020 Download College Code List
45 BHMS REG 3rd Year JAN-2020 NON-CBCS 29/08/2020 Download College Code List
46 BHMS REG 2nd Year JAN-2020 NON-CBCS 29/08/2020 Download College Code List
47 BHMS REG 3 JAN-2020 NON-CBCS 29/08/2020
48 LLB - OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 21/08/2020
49 BPT REG 4th Year JAN-2020 NON-CBCS 14/08/2020
50 BSC NURSING REG 4th Year FEB-2020 NON-CBCS 07/08/2020 Download College Code List
51 BSC NURSING REG 2nd Year FEB-2020 NON-CBCS 07/08/2020 Download College Code List
52 BSC POST REG 2nd Year JAN-2020 NON-CBCS 04/08/2020
53 BSC POST REG 1st Year JAN-2020 NON-CBCS 04/08/2020
54 BSC - OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 23/07/2020
55 BSC - NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 23/07/2020
56 BSC IT - NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 15/07/2020
57 BSC IT - OLD REG 6 MARCH-2020 CBCS 15/07/2020
58 BCA NEW REG 6 MARCH-2020 CBCS 15/07/2020 Download College Code List

ઓનલાઈન પરિણામ જાહેર થયા પછી ઓરીજનલ માર્કસીટ વિના ઓનલાઈન ગુણ પત્રક ની પ્રિન્ટ આઉટ ના આધારે નિયત મર્યાદા માં પુનઃમુલ્યાંકન નું ફોર્મ ભરી શકાશે.

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List

Oct/Nov-2019 :- પરીક્ષા નીચે દર્શાવેલ Download College Code List માં દર્શાવેલ સંસ્થાએ પુનઃમૂલ્યાંકનની માર્કશીટ “પરીક્ષા પૂછપરછ” સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ માંથી તાત્કાલીક મેળવીને વિદ્યાર્થી પાસેથી જુની માર્કશીટ સ્વીકારીને તેમને નવી માર્કશીટ આપવાની રહેશે. કોલેજ/ભવન/સંસ્થાએ વિદ્યાર્થી પાસેથી પરત આવેલી જુની માર્કશીટ, લીસ્ટ સાથે તુરંત પરીક્ષા વિભાગમાં જમા કરવાની રહેશે.

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 M.PHIL (MATHS) REG 1 DEC-2019 CBCS 14/10/2020
2 LLM OLD REG 1 DEC-2019 CBCS 14/10/2020 Download College Code List
3 MA GUJARATI - EXTERNAL GIPL REG 1 DEC-2019 CBCS 01/10/2020
4 BA - EXTERNAL INFINITY 1 DEC-2019 EXTERNAL 30/09/2020
5 BSC HS - 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 22/09/2020
6 BSC - MLX REG 1 NOV-2019 NON-CBCS 05/09/2020
7 MSC MATH - NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 29/08/2020
8 MSC MATH - NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 29/08/2020
9 LLB - 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 07/08/2020
10 BED 2YR NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 23/07/2020 Download College Code List
11 MCOM EXT-GIPL EXT 1 DEC-2019 GIPL 23/07/2020
12 BA 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 21/07/2020 Download College Code List
13 MCOM EXT-GIPL EXT 3 DEC-2019 GIPL 21/07/2020
14 BA OLD REG 1 NOV-2019 CBCS 15/07/2020 Download College Code List
15 MSC ELE NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 15/07/2020
16 MSC PHY OLD REG 1 DEC-2019 CBCS 15/07/2020
17 BA LLB 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 15/07/2020
18 MSC PHY NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 15/07/2020
19 MPM 2017 REG 5 DEC-2019 CBCS 14/07/2020
20 MPM 2017 REG 3 DEC-2019 CBCS 14/07/2020
21 MPM 2015 REG 3 DEC-2019 CBCS 14/07/2020
22 MA ECO EXT-GIPL EXT 1 DEC-2019 GIPL 11/07/2020
23 MA HIST. EXT-GIPL REG 3 DEC-2019 GIPL 11/07/2020
24 MA HIST. EXT-GIPL EXT 1 DEC-2019 GIPL 11/07/2020
25 MA SOC EXT-GIPL EXT 1 DEC-2019 GIPL 11/07/2020
26 BDS REG 4th Year JAN-2020 NON-CBCS 24/06/2020
27 BDS REG 3rd Year JAN-2020 NON-CBCS 24/06/2020
28 BDS REG 2nd Year JAN-2020 NON-CBCS 24/06/2020
29 BDS REG 1st Year JAN-2020 NON-CBCS 24/06/2020
30 BCOM 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 20/06/2020 Download College Code List
31 BCOM 2016 REG 1 NOV-2019 CBCS 20/06/2020 Download College Code List
32 BSC NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 19/06/2020 Download College Code List
33 BSC OLD REG 3 NOV-2019 CBCS 19/06/2020 Download College Code List
34 BSC 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 19/06/2020 Download College Code List
35 BSC 2016 REG 1 NOV-2019 CBCS 19/06/2020 Download College Code List
36 BSC OLD REG 1 NOV-2019 CBCS 19/06/2020
37 BCOM OLD REG 1 NOV-2019 CBCS 19/06/2020
38 BA OLD REG 3 NOV-2019 CBCS 19/06/2020
39 BA NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 19/06/2020
40 BCOM NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 16/06/2020 Download College Code List
41 BBA 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 16/06/2020 Download College Code List
42 BBA OLD REG 1 NOV-2019 CBCS 16/06/2020
43 BBA 2016 REG 1 NOV-2019 CBCS 16/06/2020 Download College Code List
44 MBBS REG 2nd Year DEC-2019 NON-CBCS 11/06/2020
45 MCOM NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 01/06/2020 Download College Code List
46 MCOM 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 01/06/2020
47 MCOM 2016 REG 1 DEC-2019 CBCS 01/06/2020
48 MSC ELE NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 01/06/2020
49 MSC BOTANY NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 01/06/2020
50 MA ENGLISH EXT-GIPL EXT 3 DEC-2019 GIPL 28/05/2020
51 MA SAN 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 27/05/2020
52 BED 2YR NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 27/05/2020 Download College Code List
53 BED 2YR NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 27/05/2020
54 BA EXT INFINITY EXT 5 OCT-2019 INFINITY 23/05/2020
55 MSC MIC NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 23/05/2020
56 MA ENG 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 19/05/2020
57 MA ENG 2016 REG 1 DEC-2019 CBCS 19/05/2020
58 MA SOC 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 19/05/2020
59 MA GANDHIAN EXT GIPL EXT 3 DEC-2019 GIPL 19/05/2020
60 MA HINDI EXT GIPL EXT 3 DEC-2019 GIPL 19/05/2020
61 MA SOC EXT GIPL EXT 3 DEC-2019 GIPL 19/05/2020
62 MA SANSKRIT EXT GIPL EXT 3 DEC-2019 GIPL 19/05/2020
63 BSC NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 16/05/2020
64 BSC OLD REG 5 OCT-2019 CBCS 14/05/2020
65 BCA 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 28/04/2020 Download College Code List
66 BCA 2016 REG 1 NOV-2019 CBCS 28/04/2020 Download College Code List
67 BCA OLD REG 1 NOV-2019 CBCS 28/04/2020
68 BCOM OLD REG 3 NOV-2019 CBCS 22/04/2020
69 MSC CHEM NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 22/04/2020
70 MSC CHEM NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 22/04/2020
71 MBBS PART-1 REG 3rd Year DEC-2019 NON-CBCS 20/04/2020
72 MA ENGLISH NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 18/04/2020
73 MA GUJ (2019) REG 1 DEC-2019 CBCS 18/04/2020
74 BSC IT (2019) REG 1 NOV-2019 CBCS 18/04/2020
75 MSC IT NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 18/04/2020
76 BA EXT GIPL EXT 5 OCT-2019 GIPL 20/03/2020
77 MBBS PART-2 REG 3rd Year DEC-2019 NON-CBCS 19/03/2020
78 BBA OLD REG 3 NOV-2019 CBCS 04/03/2020
79 BBA NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 04/03/2020
80 LLB NEW REG 3 OCT-2019 CBCS 04/03/2020
81 LLB NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 29/02/2020
82 MA PSY 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 29/02/2020
83 BBA OLD REG 5 OCT-2019 CBCS 29/02/2020
84 BBA NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 29/02/2020
85 BCOM EXT INFINITY EXT 5 OCT-2019 INFINITY 29/02/2020
86 BCOM EXT GIPL EXT 5 OCT-2019 GIPL 29/02/2020
87 MSC ZOOLOGY NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
88 MPHIL COMM OLD REG 1 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
89 MSC BIOCHEM NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
90 MA GUJARATI OLD REG 1 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
91 LLM OLD REG 3 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
92 MA GUJARATI NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
93 MBA (B&F) NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
94 MCA NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 25/02/2020
95 MSW 2018 REG 3 NOV-2019 CBCS 25/02/2020
96 MA HINDI NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
97 MA PSY NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 25/02/2020
98 BSC HS NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 25/02/2020
99 BA OLD REG 5 OCT-2019 CBCS 22/02/2020
100 BA NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 22/02/2020
101 BCOM OLD REG 5 OCT-2019 CBCS 20/02/2020
102 BCOM NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 20/02/2020 Download College Code List
103 PGDCA NEW REG 1 DEC-2019 CBCS 19/02/2020
104 BPA VOCAL 2019 REG 1 NOV-2019 CBCS 10/02/2020
105 MA SAN NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 10/02/2020
106 MPHIL SOC 2019 REG 1 DEC-2019 CBCS 10/02/2020
107 MA SOC NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 10/02/2020
108 MSC NEW BOTANY REG 3 DEC-2019 CBCS 10/02/2020
109 MSC NEW BT REG 3 DEC-2019 CBCS 10/02/2020
110 BCOM EXT 5 OCT-2019 DOS-BASE 05/02/2020
111 BCA OLD REG 5 OCT-2019 CBCS 28/01/2020
112 BCA NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 28/01/2020
113 BASLP REG 1 JULY-2019 NON-CBCS 25/01/2020
114 BJMC (2019) REG 1 OCT-2019 CBCS 22/01/2020
115 BPT REG 1st Year JULY-2019 NON-CBCS 22/01/2020
116 BSC NURSING BASIC REG 2nd Year JULY-2019 NON-CBCS 20/01/2020
117 PGDMC (2019) REG 1 OCT-2019 CBCS 17/01/2020
118 BSC NURSING REG 3rd Year JULY-2019 NON-CBCS 17/01/2020
119 BSC NURSING BASIC REG 1st Year JULY-2019 NON-CBCS 17/01/2020
120 BSW NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 15/01/2020
121 BSC IT NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 15/01/2020
122 BSW (2019) REG 1 NOV-2019 CBCS 15/01/2020
123 MSC IT NEW REG 3 NOV-2019 CBCS 15/01/2020
124 MA ECO NEW REG 3 DEC-2019 CBCS 15/01/2020
125 BSC-MSC (APPLIED PHY) REG 1 NOV-2019 CBCS 15/01/2020
126 MJMC (2019) REG 1 OCT-2019 CBCS 08/01/2020
127 MCA NEW REG 5 NOV-2019 CBCS 30/12/2019
128 BHTM NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 30/12/2019
129 BSW NEW REG 3 OCT-2019 CBCS 30/12/2019
130 BPA VOCAL NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 30/12/2019
131 BPA VOCAL NEW REG 3 OCT-2019 CBCS 30/12/2019
132 MBA (B&F) NEW REG 3 OCT-2019 CBCS 30/12/2019
133 BSC IT NEW REG 5 OCT-2019 CBCS 23/12/2019
134 BPT REG 2nd Year JULY-2019 NON-CBCS 18/12/2019
135 BPT REG 3rd Year JULY-2019 NON-CBCS 18/12/2019
136 BPT REG 4th Year JULY-2019 NON-CBCS 18/12/2019
137 B.ARCHI. REG 6 AUG-2019 NON-CBCS 11/12/2019
138 B.ARCHI. REG 10 AUG-2019 NON-CBCS 11/12/2019
139 BHMS REG 4th Year AUG-2019 NON-CBCS 04/12/2019
140 BHMS REG 3rd Year AUG-2019 NON-CBCS 04/12/2019
141 BHMS REG 2nd Year AUG-2019 NON-CBCS 04/12/2019
142 BHMS REG 1st Year AUG-2019 NON-CBCS 04/12/2019
143 MBBS REG 1st Year SEPT-2019 NON-CBCS 04/12/2019
144 BSC POST NURSING REG 1st Year JULY-2019 NON-CBCS 28/11/2019
145 NURSING REG 4th Year JULY-2019 NON-CBCS 20/11/2019
146 BSC POST NURSING REG 2nd Year JULY-2019 NON-CBCS 20/11/2019
147 MSC NURSING REG 1st Year JULY-2019 NON-CBCS 20/11/2019

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામો ની તારીખ (March/April-2019)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 MA SOC EXT 4 MAY-2019 INFINITY 05/12/2019
2 MA ENGLISH EXT 2 MAY-2019 INFINITY 05/12/2019
3 MA ENG EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
4 BA EXT 2 APRIL-2019 GIPL 05/12/2019
5 MA ECO EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
6 MA EDU EXT 2 MAY-2019 EXTERNAL 05/12/2019
7 MA GUJARATI EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
8 MA HINDI EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
9 MA HISTORY EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
10 MA PSY EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
11 MA SANSKRIT EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
12 MA SOC EXT 2 MAY-2019 GIPL 05/12/2019
13 B.COM EXT 2 APRIL-2019 INFINITY 03/10/2019
14 MSC CHEM OLD REG 4 MAY-2019 CBCS 03/10/2019
15 MSC HS GEN NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 03/10/2019
16 MSC HS FN NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 03/10/2019
17 MA PSY EXT 4 MAY-2019 GIPL 09/09/2019
18 MA SOC EXT 4 MAY-2019 GIPL 09/09/2019
19 BA EXT 4 MARCH-2019 GIPL 09/09/2019
20 BCOM EXT 2 APRIL-2019 GIPL 09/09/2019
21 MA ENGLISH EXT 4 MAY-2019 INFINITY 09/09/2019
22 BA EXT 4 MARCH-2019 INFINITY 09/09/2019
23 BCOM NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 06/09/2019
24 BA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 06/09/2019
25 LLB NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 06/09/2019
26 BBA NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 06/09/2019
27 BA NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 06/09/2019
28 BCA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 06/09/2019
29 MCOM EXT 4 MAY-2019 GIPL 04/09/2019
30 MA SOC EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
31 MA GUJARATI EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
32 MA ENG EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
33 MA ECO EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
34 MCOM EXT 4 MAY-2019 INFINITY 04/09/2019
35 MCOM EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
36 BHMS OLD REG 4th Year APRIL-2019 NON-CBCS 27/08/2019
37 BHMS OLD REG 3rd Year APRIL-2019 NON-CBCS 27/08/2019
38 BHMS OLD REG 2nd Year APRIL-2019 NON-CBCS 27/08/2019
39 MA SANSKRIT EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
40 MA HISTORY EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
41 MA HINDI EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
42 MA GUJ EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
43 MA ENG EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
44 MA ECO. EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
45 MA GUJ NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 21/08/2019
46 BED BASIC 2YR NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 08/08/2019
47 MA PSY NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 08/08/2019
48 BA EXT 6 MARCH-2019 GIPL 30/07/2019
49 BCOM EXT 4 MARCH-2019 INFINITY 29/07/2019
50 BCOM EXT 4 MARCH-2019 DOS-BASE 29/07/2019
51 BCOM EXT 4 MARCH-2019 GIPL 29/07/2019
52 LLB NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 26/07/2019
53 MED NEW 2YR REG 4 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
54 BCOM NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 26/07/2019
55 MSC BOTANY NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
56 MSC CHEM NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
57 MA ENG NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
58 MA ENG OLD REG 2 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
59 BSC OLD REG 2 APRIL-2019 CBCS 26/07/2019
60 BSC NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 26/07/2019
61 BSC NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 23/07/2019
62 BCA NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 19/07/2019
63 MCOM OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 19/07/2019
64 MCOM NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 19/07/2019
65 BSC NURSING BASIC REG 4th Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
66 BSC NURSING REG 3rd Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
67 BSC NURSING BASIC REG 2nd Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
68 BSC NURSING BASIC REG 1st Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
69 BSC POST NURSING REG 2nd Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
70 BSC POST NURSING REG 1st Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
71 MCOM OLD REG 4 MAY-2019 CBCS 17/07/2019
72 MCOM NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 17/07/2019
73 BSC NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 17/07/2019
74 BBA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 12/07/2019
75 BBA OLD REG 2 APRIL-2019 CBCS 12/07/2019
76 BA INFINITY 6 MARCH-2019 INFINITY 12/07/2019
77 BA EXT 6 MARCH-2019 DOS-BASE 12/07/2019
78 BSC IT NEW REG 2 APRIL-219 CBCS 12/07/2019
79 BSC OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 12/07/2019
80 BCOM NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 11/07/2019
81 BCA OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 08/07/2019
82 BCOM NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 08/07/2019
83 MCA NEW REG 4 APRIL-2019 CBCS 08/07/2019
84 MA GUJ NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 08/07/2019
85 MA ENG NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 08/07/2019
86 MA ECO NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 08/07/2019
87 BA LLB NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 28/06/2019
88 MSW NEW REG 4 APRIL-2019 CBCS 28/06/2019
89 MA SANS NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
90 PGDCA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 27/06/2019
91 MSC MATH NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
92 MJMC REG 4 MARCH-2019 CBCS 27/06/2019
93 MA SOC NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
94 MA PSY NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
95 MA HINDI NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
96 BJMC NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 27/06/2019
97 MSC IT SEM NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 27/06/2019
98 BSC IT NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 25/06/2019
99 MA ECO NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 25/06/2019
100 BSC HS NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 24/06/2019
101 BHTM NEW REG 4 APRIL-2019 CBCS 24/06/2019
102 LLB OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
103 LLB NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
104 BBA OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
105 BBA NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
106 BA OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
107 BA NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
108 BCOM OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 17/06/2019
109 BCOM NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 17/06/2019
110 BSC OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 10/06/2019
111 BSC NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 10/06/2019
112 BCA NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 04/06/2019
113 BCA OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 04/06/2019
114 MJMC NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 04/06/2019
115 BSW NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 28/05/2019
116 MJMC NEW REG 1 MARCH-2019 CBCS 23/05/2019
117 BSW OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 23/05/2019
118 PGDMC NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 11/05/2019
119 BSC IT NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 11/05/2019

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામો ની તારીખ (OCT-2018)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date College Code List
1 MCOM EXT 1 DEC-2018 GIPL 04/09/2019
2 MCOM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 08/08/2019
3 BHMS REG 3rd Year JAN-2019 NON-CBCS 29/07/2019
4 BHMS REG 2nd Year JAN-2019 NON-CBCS 29/07/2019
5 BHMS REG 1st Year JAN-2019 NON-CBCS 29/07/2019
6 BA OLD REG 1 DEC-2018 CBCS 26/07/2019
7 BA EXT 1 DEC-2018 GIPL 25/07/2019
8 MA ENG NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 08/07/2019
9 BED NEW 2YR REG 3 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
10 BED NEW 2YR REG 1 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
11 BCOM OLD REG 1 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
12 BA NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
13 BA LLB NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 14/06/2019
14 MED NEW 2YR REG 1 NOV-2018 CBCS 10/06/2019
15 MPHIL GUJ NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 10/06/2019
16 MED NEW 2YR REG 3 NOV-2018 CBCS 06/06/2019
17 MSC MATH OLD REG 3 DEC-2018 CBCS 05/06/2019
18 MSC MATH NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/06/2019
19 MA ENG NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/06/2019
20 MSC CHEM NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 24/05/2019
21 BCOM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 23/05/2019
22 BA NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 23/05/2019
23 BBA NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 22/05/2019
24 BCOM NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 17/05/2019
25 BBA NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 17/05/2019
26 LLB NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 17/05/2019
27 MPHARM MGMT 2016 REG 5 DEC-2018 CBCS 11/05/2019
28 BCOM OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 11/05/2019
29 BBA OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 11/05/2019
30 BSC OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 03/05/2019
31 MSC PHY NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 30/04/2019
32 MCA NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 30/04/2019
33 BHTM OLD REG 8 OCT-2018 CBCS 29/04/2019
34 MSC IT NEW/OLD REG 1 NOV-2018 CBCS 29/04/2019
35 MSC IT NEW/OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 29/04/2019
36 MSC BT NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
37 MSC MIC NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
38 MSC ELE NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
39 LLM HR NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
40 LLM REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
41 MSC HS GEN NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
42 MSC HS FN NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
43 MSC BOTANY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
44 MSC PHY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
45 MSC CHEM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
46 PGDCA NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 26/04/2019
47 MCOM NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 22/04/2019
48 MCOM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 22/04/2019
49 BA OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 22/04/2019
50 BSC O/N REG 1 DEC-2018 CBCS 18/04/2019
51 BHMS REG 3rd Year NOV-2018 NON-CBCS 18/04/2019
52 LLB NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 08/04/2019
53 LLB OLD REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
54 LLB NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
55 BED BASIC 2YR NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
56 DYED REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
57 MBA (B&F) NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
58 BSC IT NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
59 MSW NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
60 MSC PHY OLD REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
61 LLB OLD REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
62 MSC MIC NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
63 BA LLB NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
64 BED BASIC 2YR NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
65 MSW NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
66 MBA (B&F) NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
67 MBA NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
68 BA LLB REG 5 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
69 BSC NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 03/04/2019
70 BPT REG 1st Year JULY-2018 NON-CBCS 03/04/2019
71 BSC O/N REG 3 NOV-2018 CBCS 03/04/2019
72 MA HISTORY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
73 MA GUJ NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
74 MA SANS NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
75 MA SANS NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
76 MA HINDI NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
77 MA PSY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
78 MA HINDI NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
79 MA GUJ NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
80 MA SOC NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
81 MBBS 3RD PART-2 REG 3rd Year JAN-2019 NON-CBCS 29/03/2019
82 MA HISTORY NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 23/03/2019
83 BCA O/N REG 1 DEC-2018 CBCS 23/03/2019
84 MA ECO NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 20/03/2019
85 MA ECO NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 20/03/2019
86 BCA NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 05/03/2019
87 BCA OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 05/03/2019
88 BCOM NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 18/02/2019
89 BA REG 5 OCT-2018 CBCS 18/02/2019
90 BCOM REG 5 OCT-2018 CBCS 18/02/2019
91 BSC NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 15/02/2019
92 BSC NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 15/02/2019
93 BSC NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 15/02/2019
94 BSC IT NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
95 LLB OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
96 LLB NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
97 BBA NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
98 BSC OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 09/02/2019
99 BSC OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 09/02/2019
100 MSC-MSC APP. PHY REG 5 NOV-2018 CBCS 09/02/2019
101 BBA OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 09/02/2019
102 BSW NEW REG 1 NOV-2018 CBCS 09/02/2019
103 BSC IT OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 06/02/2019
104 BSC IT NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 06/02/2019
105 BHTM NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 06/02/2019
106 BHTM OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 06/02/2019
107 BJMC NEW REG 1 OCT-2018 CBCS 01/02/2019
108 NURSING BASIC REG 1st Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
109 NURSING BASIC REG 2nd Year AUG-2018n NON-CBCS 31/01/2019
110 NURSING REG 3rd Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
111 NURSING REG 4th Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
112 POST NURSING REG 1st Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
113 POST NURSING REG 2nd Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
114 B.PHYSIO REG 2nd Year JULY-2018 NON-CBCS 31/01/2019
115 B.PHYSIO REG 3rd Year JULY-2018 NON-CBCS 31/01/2019
116 MBBS REG 1st Year NOV-2018 NON-CBCS 31/01/2019
117 BCA OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 17/01/2019
118 BCA NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 12/01/2019
119 MJMC NEW REG 1 OCT-2018 CBCS 09/01/2019

રી-એસેસમેન્ટ પરિપત્રો -અખબાર યાદી પત્રો


# Circular No Circular Title Date Download
1 571 માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત ઉતરવહીની નકલ મેળવવાની ફી જમા કરવાની સમયમર્યાદા બાબત 13-08-2020  Download
2 435 નીચે લીસ્ટ મુજબ કુલ ૧૬ પરીક્ષાઓના પુનઃમુલ્યાંકન ની તારીખ બાબત નો પરિપત્ર 21-05-2020  Download
3 432 કાઉન્સિલ સિવાયના અભ્યાસક્રમોની રીમીડીયલ પરીક્ષાઓનું રીએસેસમેન્ટ ન કરવા બાબત નો પરિપત્ર 18-05-2020  Download
4 999 CBCS REGULAR અભ્યાસક્રમોના પુનઃમુલ્યાંકન અંગેની સુચના નો પત્ર 12-05-2020  Download
5 999 CBCS (રેગ્યુલર) અભ્યાસક્રમના વિદ્યાર્થી માટેની પુનઃમુલ્યાંકનની અરજી કરવાની માર્ગદર્શિકા 12-05-2020  Download
6 426 CBCS REGULAR વિદ્યાર્થી દ્વારા પુનઃમુલ્યાંકન ની અરજી ONLINE કરવા બાબત નો પરિપત્ર 07-05-2020  Download
7 412 MA SEM 1ST DEC 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 09-03-2020  Download
8 411 BA SEM 1ST NOV 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 09-03-2020  Download
9 402 BA SEM 3RD NOV 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 03-03-2020  Download
10 398 MCOM SEM 1ST DEC 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 02-03-2020  Download
11 399 BCOM SEM 1ST NOV 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 02-03-2020  Download
12 397 MCOM SEM 3RD DEC 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 29-02-2020  Download
13 385 MA SEM 3RD DEC 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 18-02-2020  Download
14 9999 પુનઃમુલ્યાંકન (રીએસેસમેન્ટ) વિભાગમાં પરત થયેલ વિદ્યાર્થીઓ ની માર્કસીટ ની યાદી 11-01-2020  Download
15 317 BCOM SEM 5HT OCT 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 19-12-2019  Download
16 999 પુન:મૂલ્યાંકન (રિએસેસમેન્ટ) ફી રીફંડ અંગેનો પરિપત્ર અને ફી રીફંડ ફોર્મ નં:-402 03-12-2019  Download
17 EXAM 04/205/2019 MA SEM 2ND MAY 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 30-08-2019  Download
18 9999 3RD YEAR BHMS (OLD) & 4TH YEAR BHMS (OLD) APRIL 2019 પુનઃ મુલ્યાંકન પરિણામ માં સુધારો થયેલ SEAT NUMBER ની યાદી 28-08-2019  Download
19 EXAM 04/175/2019 MA EDU. SEM 4TH MAY 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 05-08-2019  Download
20 exam/04/04/2019 MA SEM 3rd EXTERNAL DEC-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 02/04/2019 22-04-2019  Download
21 exam/4/114/2019 REASSESSMENT ONLINE FORM DATE MA SEM 4TH EXT. MAY 2019 29-06-2019  Download
22 exam/04/109/2019 BCOM SEM 2ND APRIL 2019 GIPL EXTERNAL ONLINE REASSESSMENT FORM ENTRY 27-06-2019  Download
23 exam/04/108/2019 MCOM SEM 4TH MAY 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 27-06-2019  Download
24 Exam/4/369/2019 MCOM SEM 3rd  EXTERNAL OCT-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 23/03/2019 03-03-2019  Download
25 Exam/4/381/2019 BCOM SEM 3rd  EXTERNAL OCT-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 29/03/2019 29-03-2019  Download
26 Exam/11/2019 MA SEM 1ST  EXTERNAL DEC-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 12/04/2019 12-04-2019  Download
27 Exam/4/21/2019 BOCM SEM 1ST  EXTERNAL NOV-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 24/04/2019 24-04-2019  Download
28 exam/4/34/2019 BA SEM 1ST  EXTERNAL NOV-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 29/04/2019 29-04-2019  Download
29 exam/4/42/2019 MCOM  SEM 1ST  EXTERNAL DEC-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 08/05/2019 08-05-2019  Download
30 exam/4/54/2019 BCOM SEM 6TH   EXTERNAL MARCH-2019 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 21/05/2019 21-05-2019  Download

રી-એસેસમેન્ટનું ફોર્મ


# Downloads Title Date Download
1 માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ અંતર્ગત ઉતરવહીની નકલ મેળવવાની ફી જમા કરવાની સમયમર્યાદા બાબત
Download For:
13-08-2020  Download
2 CBCS REGULAR વિદ્યાર્થી દ્વારા પુનઃમુલ્યાંકન ની અરજી ONLINE કરવા બાબત નો પરિપત્ર
Download For:
05-07-2020  Download
3 CBCS REGULAR અભ્યાસક્રમોના પુનઃમુલ્યાંકન અંગેની સુચના નો પત્ર
Download For:
07-05-2020  Download
4 પુનઃમુલ્યાંકન (રીએસેસમેન્ટ) વિભાગમાં પરત થયેલ વિદ્યાર્થીઓ ની માર્કસીટ ની યાદી
Download For:
11-01-2020  Download
5 પુનઃમૂલ્યાંકન ફી રીફંડ નું ફોર્મ નં:-402
Download For:
03-12-2019  Download
6 આર.ટી.આઈ. ડીસ્કલોઝર
Download For: Students
01-08-2019  Download
7 રી-એસેસમેન્ટનાં ફોર્મની ઓનલાઈન એન્ટ્રી માં તારીખ માં ફેરફાર અંગેનો પરિપત્ર તા ૨૭-૧૨-૨૦૧૮
Download For: Students College
01-08-2019  Download
8 Exam Reassesment form / રી-એસેસમેન્ટનું ફોર્મ
Download For: Students
08-05-2019  Download