ટેન્ડર જાહેરાત અને ટેન્ડર નોટીશ-2021

Download જાહેર નિવિદા

Download ટેન્ડર ફોર્મ

Download ટેન્ડર ભરવાની શરતો

Download સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ અને રમત-ગમત મેદાનની વાર્ષિક જાળવણી અને નિભાવણીના મજુરીકામની શરતો


Department: Physical Education Section

24-12-2021