૧૫-૦૬-૨૧ અને ત્યારબાદની પરીક્ષાઓ મૌકુફ રાખવા અંગેનો પરિપત્ર

circular-exam-postponed-2021

Download Circular


Department: Controller of Examination

05-06-2021