ઓટોનોમસ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ M.Sc. Biochemistry માટેનું મેરીટ લિસ્ટ

 

 

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન ઓટોનોમસ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓનું M.Sc. Biochemistry  માટેનું મેરીટ લિસ્ટ ડાઉનલોડ વિભાગમાં મુકેલ છે.


Department: Department of Biochemistry

18-09-2020