Reassesment

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામો ની તારીખ (March-April-2019)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date
1 MA PSY EXT 4 MAY-2019 GIPL 09/09/2019
2 MA SOC EXT 4 MAY-2019 GIPL 09/09/2019
3 BA EXT 4 MARCH-2019 GIPL 09/09/2019
4 BCOM EXT 2 APRIL-2019 GIPL 09/09/2019
5 MA ENGLISH EXT 4 MAY-2019 INFINITY 09/09/2019
6 BA EXT 4 MARCH-2019 INFINITY 09/09/2019
7 BCOM NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 06/09/2019
8 BA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 06/09/2019
9 LLB NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 06/09/2019
10 BBA NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 06/09/2019
11 BA NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 06/09/2019
12 BCA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 06/09/2019
13 MCOM EXT 4 MAY-2019 GIPL 04/09/2019
14 MA SOC EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
15 MA GUJARATI EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
16 MA ENG EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
17 MA ECO EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
18 MCOM EXT 4 MAY-2019 INFINITY 04/09/2019
19 MCOM EXT 4 MAY-2019 DOS-BASE 04/09/2019
20 BHMS OLD REG 4th Year APRIL-2019 NON-CBCS 27/08/2019
21 BHMS OLD REG 3rd Year APRIL-2019 NON-CBCS 27/08/2019
22 BHMS OLD REG 2nd Year APRIL-2019 NON-CBCS 27/08/2019
23 MA SANSKRIT EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
24 MA HISTORY EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
25 MA HINDI EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
26 MA GUJ EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
27 MA ENG EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
28 MA ECO. EXT 4 MAY-2019 GIPL 22/08/2019
29 MA GUJ NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 21/08/2019
30 BED BASIC 2YR NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 08/08/2019
31 MA PSY NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 08/08/2019
32 BA EXT 6 MARCH-2019 GIPL 30/07/2019
33 BCOM EXT 4 MARCH-2019 INFINITY 29/07/2019
34 BCOM EXT 4 MARCH-2019 DOS-BASE 29/07/2019
35 BCOM EXT 4 MARCH-2019 GIPL 29/07/2019
36 LLB NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 26/07/2019
37 MED NEW 2YR REG 4 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
38 BCOM NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 26/07/2019
39 MSC BOTANY NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
40 MSC CHEM NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
41 MA ENG NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
42 MA ENG OLD REG 2 MAY-2019 CBCS 26/07/2019
43 BSC OLD REG 2 APRIL-2019 CBCS 26/07/2019
44 BSC NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 26/07/2019
45 BSC NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 23/07/2019
46 BCA NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 19/07/2019
47 MCOM OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 19/07/2019
48 MCOM NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 19/07/2019
49 BSC NURSING BASIC REG 4th Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
50 BSC NURSING REG 3rd Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
51 BSC NURSING BASIC REG 2nd Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
52 BSC NURSING BASIC REG 1st Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
53 BSC POST NURSING REG 2nd Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
54 BSC POST NURSING REG 1st Year FEB-2019 NON-CBCS 19/07/2019
55 MCOM OLD REG 4 MAY-2019 CBCS 17/07/2019
56 MCOM NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 17/07/2019
57 BSC NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 17/07/2019
58 BBA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 12/07/2019
59 BBA OLD REG 2 APRIL-2019 CBCS 12/07/2019
60 BA INFINITY 6 MARCH-2019 INFINITY 12/07/2019
61 BA EXT 6 MARCH-2019 DOS-BASE 12/07/2019
62 BSC IT NEW REG 2 APRIL-219 CBCS 12/07/2019
63 BSC OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 12/07/2019
64 BCOM NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 11/07/2019
65 BCA OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 08/07/2019
66 BCOM NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 08/07/2019
67 MCA NEW REG 4 APRIL-2019 CBCS 08/07/2019
68 MA GUJ NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 08/07/2019
69 MA ENG NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 08/07/2019
70 MA ECO NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 08/07/2019
71 BA LLB NEW REG 2 MAY-2019 CBCS 28/06/2019
72 MSW NEW REG 4 APRIL-2019 CBCS 28/06/2019
73 MA SANS NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
74 PGDCA NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 27/06/2019
75 MSC MATH NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
76 MJMC REG 4 MARCH-2019 CBCS 27/06/2019
77 MA SOC NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
78 MA PSY NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
79 MA HINDI NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 27/06/2019
80 BJMC NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 27/06/2019
81 MSC IT SEM NEW REG 2 APRIL-2019 CBCS 27/06/2019
82 BSC IT NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 25/06/2019
83 MA ECO NEW REG 4 MAY-2019 CBCS 25/06/2019
84 BSC HS NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 24/06/2019
85 BHTM NEW REG 4 APRIL-2019 CBCS 24/06/2019
86 LLB OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
87 LLB NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
88 BBA OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
89 BBA NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
90 BA OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
91 BA NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 23/06/2019
92 BCOM OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 17/06/2019
93 BCOM NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 17/06/2019
94 BSC OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 10/06/2019
95 BSC NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 10/06/2019
96 BCA NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 04/06/2019
97 BCA OLD REG 6 MARCH-2019 CBCS 04/06/2019
98 MJMC NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 04/06/2019
99 BSW NEW REG 4 MARCH-2019 CBCS 28/05/2019
100 MJMC NEW REG 1 MARCH-2019 CBCS 23/05/2019
101 BSW OLD REG 4 MARCH-2019 CBCS 23/05/2019
102 PGDMC NEW REG 2 MARCH-2019 CBCS 11/05/2019
103 BSC IT NEW REG 6 MARCH-2019 CBCS 11/05/2019

રી-એસેસમેન્ટની પરીક્ષાનાં જાહેર થયેલ પરિણામો ની તારીખ (OCT-2018)

# Exam REG./EXT SEM/Year YEAR CBCS/NON/MLX Result Date
1 MCOM EXT 1 DEC-2018 GIPL 04/09/2019
2 MCOM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 08/08/2019
3 BHMS REG 3rd Year JAN-2019 NON-CBCS 29/07/2019
4 BHMS REG 2nd Year JAN-2019 NON-CBCS 29/07/2019
5 BHMS REG 1st Year JAN-2019 NON-CBCS 29/07/2019
6 BA OLD REG 1 DEC-2018 CBCS 26/07/2019
7 BA EXT 1 DEC-2018 GIPL 25/07/2019
8 MA ENG NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 08/07/2019
9 BED NEW 2YR REG 3 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
10 BED NEW 2YR REG 1 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
11 BCOM OLD REG 1 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
12 BA NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 28/06/2019
13 BA LLB NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 14/06/2019
14 MED NEW 2YR REG 1 NOV-2018 CBCS 10/06/2019
15 MPHIL GUJ NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 10/06/2019
16 MED NEW 2YR REG 3 NOV-2018 CBCS 06/06/2019
17 MSC MATH OLD REG 3 DEC-2018 CBCS 05/06/2019
18 MSC MATH NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/06/2019
19 MA ENG NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/06/2019
20 MSC CHEM NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 24/05/2019
21 BCOM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 23/05/2019
22 BA NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 23/05/2019
23 BBA NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 22/05/2019
24 BCOM NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 17/05/2019
25 BBA NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 17/05/2019
26 LLB NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 17/05/2019
27 MPHARM MGMT 2016 REG 5 DEC-2018 CBCS 11/05/2019
28 BCOM OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 11/05/2019
29 BBA OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 11/05/2019
30 BSC OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 03/05/2019
31 MSC PHY NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 30/04/2019
32 MCA NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 30/04/2019
33 BHTM OLD REG 8 OCT-2018 CBCS 29/04/2019
34 MSC IT NEW/OLD REG 1 NOV-2018 CBCS 29/04/2019
35 MSC IT NEW/OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 29/04/2019
36 MSC BT NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
37 MSC MIC NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
38 MSC ELE NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
39 LLM HR NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
40 LLM REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
41 MSC HS GEN NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
42 MSC HS FN NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
43 MSC BOTANY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
44 MSC PHY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
45 MSC CHEM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/04/2019
46 PGDCA NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 26/04/2019
47 MCOM NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 22/04/2019
48 MCOM NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 22/04/2019
49 BA OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 22/04/2019
50 BSC O/N REG 1 DEC-2018 CBCS 18/04/2019
51 BHMS REG 3rd Year NOV-2018 NON-CBCS 18/04/2019
52 LLB NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 08/04/2019
53 LLB OLD REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
54 LLB NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
55 BED BASIC 2YR NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
56 DYED REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
57 MBA (B&F) NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
58 BSC IT NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
59 MSW NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
60 MSC PHY OLD REG 1 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
61 LLB OLD REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
62 MSC MIC NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
63 BA LLB NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
64 BED BASIC 2YR NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
65 MSW NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
66 MBA (B&F) NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
67 MBA NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 05/04/2019
68 BA LLB REG 5 DEC-2018 CBCS 05/04/2019
69 BSC NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 03/04/2019
70 BPT REG 1st Year JULY-2018 NON-CBCS 03/04/2019
71 BSC O/N REG 3 NOV-2018 CBCS 03/04/2019
72 MA HISTORY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
73 MA GUJ NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
74 MA SANS NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
75 MA SANS NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
76 MA HINDI NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
77 MA PSY NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
78 MA HINDI NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
79 MA GUJ NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
80 MA SOC NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 29/03/2019
81 MBBS 3RD PART-2 REG 3rd Year JAN-2019 NON-CBCS 29/03/2019
82 MA HISTORY NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 23/03/2019
83 BCA O/N REG 1 DEC-2018 CBCS 23/03/2019
84 MA ECO NEW REG 1 DEC-2018 CBCS 20/03/2019
85 MA ECO NEW REG 3 DEC-2018 CBCS 20/03/2019
86 BCA NEW REG 3 NOV-2018 CBCS 05/03/2019
87 BCA OLD REG 3 NOV-2018 CBCS 05/03/2019
88 BCOM NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 18/02/2019
89 BA REG 5 OCT-2018 CBCS 18/02/2019
90 BCOM REG 5 OCT-2018 CBCS 18/02/2019
91 BSC NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 15/02/2019
92 BSC NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 15/02/2019
93 BSC NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 15/02/2019
94 BSC IT NEW REG 3 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
95 LLB OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
96 LLB NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
97 BBA NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 13/02/2019
98 BSC OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 09/02/2019
99 BSC OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 09/02/2019
100 MSC-MSC APP. PHY REG 5 NOV-2018 CBCS 09/02/2019
101 BBA OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 09/02/2019
102 BSW NEW REG 1 NOV-2018 CBCS 09/02/2019
103 BSC IT OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 06/02/2019
104 BSC IT NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 06/02/2019
105 BHTM NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 06/02/2019
106 BHTM OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 06/02/2019
107 BJMC NEW REG 1 OCT-2018 CBCS 01/02/2019
108 NURSING BASIC REG 1st Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
109 NURSING BASIC REG 2nd Year AUG-2018n NON-CBCS 31/01/2019
110 NURSING REG 3rd Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
111 NURSING REG 4th Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
112 POST NURSING REG 1st Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
113 POST NURSING REG 2nd Year AUG-2018 NON-CBCS 31/01/2019
114 B.PHYSIO REG 2nd Year JULY-2018 NON-CBCS 31/01/2019
115 B.PHYSIO REG 3rd Year JULY-2018 NON-CBCS 31/01/2019
116 MBBS REG 1st Year NOV-2018 NON-CBCS 31/01/2019
117 BCA OLD REG 5 OCT-2018 CBCS 17/01/2019
118 BCA NEW REG 5 OCT-2018 CBCS 12/01/2019
119 MJMC NEW REG 1 OCT-2018 CBCS 09/01/2019

રી-એસેસમેન્ટ પરિપત્રો -અખબાર યાદી પત્રો


# Circular No Circular Title Date Download
1 EXAM 04/205/2019 MA SEM 2ND MAY 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 30-08-2019  Download
2 9999 3RD YEAR BHMS (OLD) & 4TH YEAR BHMS (OLD) APRIL 2019 પુનઃ મુલ્યાંકન પરિણામ માં સુધારો થયેલ SEAT NUMBER ની યાદી 28-08-2019  Download
3 EXAM 04/175/2019 MA EDU. SEM 4TH MAY 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 05-08-2019  Download
4 exam/4/114/2019 REASSESSMENT ONLINE FORM DATE MA SEM 4TH EXT. MAY 2019 29-06-2019  Download
5 exam/04/108/2019 MCOM SEM 4TH MAY 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY 27-06-2019  Download
6 exam/04/109/2019 BCOM SEM 2ND APRIL 2019 GIPL EXTERNAL ONLINE REASSESSMENT FORM ENTRY 27-06-2019  Download
7 exam/4/54/2019 BCOM SEM 6TH   EXTERNAL MARCH-2019 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 21/05/2019 21-05-2019  Download
8 exam/4/42/2019 MCOM  SEM 1ST  EXTERNAL DEC-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 08/05/2019 08-05-2019  Download
9 exam/4/34/2019 BA SEM 1ST  EXTERNAL NOV-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 29/04/2019 29-04-2019  Download
10 Exam/4/21/2019 BOCM SEM 1ST  EXTERNAL NOV-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 24/04/2019 24-04-2019  Download
11 exam/04/04/2019 MA SEM 3rd EXTERNAL DEC-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 02/04/2019 22-04-2019  Download
12 Exam/11/2019 MA SEM 1ST  EXTERNAL DEC-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 12/04/2019 12-04-2019  Download
13 Exam/4/381/2019 BCOM SEM 3rd  EXTERNAL OCT-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 29/03/2019 29-03-2019  Download
14 Exam/4/369/2019 MCOM SEM 3rd  EXTERNAL OCT-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 23/03/2019 03-03-2019  Download

રી-એસેસમેન્ટનું ફોર્મ


# Downloads Title Date Download
1 MA SEM 2ND MAY 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY
Download For: Students
30-08-2019  Download
2 3RD YEAR BHMS (OLD) & 4TH YEAR BHMS (OLD) APRIL 2019 પુનઃ મુલ્યાંકન પરિણામ માં સુધારો થયેલ SEAT NUMBER ની યાદી
Download For: Students
28-08-2019  Download
3 MCOM SEM 3rd EXTERNAL OCT-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 23/03/2019
Download For: Students College
06-08-2019  Download
4 BCOM SEM 3rd EXTERNAL OCT-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 29/03/2019
Download For: Students
06-08-2019  Download
5 MA SEM 3rd EXTERNAL DEC-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 02/04/2019
Download For: Students
06-08-2019  Download
6 MA SEM 1ST EXTERNAL DEC-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 12/04/2019
Download For: Students
06-08-2019  Download
7 BOCM SEM 1ST EXTERNAL NOV-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 24/04/2019
Download For: Students
06-08-2019  Download
8 BCOM SEM 1ST EXTERNAL NOV-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 24/04/2019
Download For: Students
06-08-2019  Download
9 BA SEM 1ST EXTERNAL NOV-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 29/04/2019
Download For: Students
06-08-2019  Download
10 MCOM SEM 1ST EXTERNAL DEC-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 08/05/2019
Download For: Students
06-08-2019  Download
11 BCOM SEM 6TH EXTERNAL MARCH-2019 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 21/05/2019
Download For: Students
06-08-2019  Download
12 MCOM SEM 4TH MAY 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY
Download For: Students
06-08-2019  Download
13 BCOM SEM 2ND APRIL 2019 GIPL EXTERNAL ONLINE REASSESSMENT FORM ENTRY
Download For: Students
06-08-2019  Download
14 આર.ટી.આઈ. હેઠળ ઉતરવહીની નકલ આપવાં માટેની ગાઈડલાઈન
Download For: Students
05-08-2019  Download
15 External Semester-1 (Dec-2016) નાં રી-એસેસમેન્ટના રિઝલ્ટ જાહેર (B.Com., M.Com, M.A. તા-૦૧-૦૯-૨૦૧૭)
Download For: Students
05-08-2019  Download
16 M.A. (English) Semester - 2 External નાં રી-એસેસમેન્ટ ફોર્મ ભરવા બાબત (Last Date with Late Fee તા-૨૨-૦૯-૨૦૧૭) તા-૦૯-૦૯-૨૦૧૭
Download For: Students
05-08-2019  Download
17 MA EDU. SEM 4TH MAY 2019 EXTERNAL ONLINE REASSESSEMNT FORM ENTRY
Download For: Students
05-08-2019  Download
18 રીમીડીયલ પરીક્ષા(પૂરક પરીક્ષા) અંગે નો પરિપત્ર તા ૨૮-૧૨-૨૦૧૮
Download For: Students College
05-08-2019  Download
19 B.COM SEM 5TH OCT-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 31-12-2018
Download For: Students
05-08-2019  Download
20 B.COM SEM 5TH ,BA SEM 5TH પુનઃમૂલ્યાંકન બાબત નો પરિપત્ર
Download For: Students College
05-08-2019  Download
21 B.COM SEM 5TH NEW FAIL TO PASS SEAT NUMBER
Download For: Students
05-08-2019  Download
22 B.Com. Sem-3 નાં ત્રણ વિષયમાં રીએસેસમેન્ટ (પુનઃમૂલ્યાંકન) તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૯ સુધી અરજી કરવા બાબત
Download For: Students College
05-08-2019  Download
23 BA SEM 3rd EXTERNAL OCT-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 15/03/2019
Download For: Students
05-08-2019  Download
24 BBA Sem-3 CBCS નાં ત્રણ વિષયમાં રીએસેસમેન્ટ (પુનઃમૂલ્યાંકન) તા.૨૬/૦૩/૨૦૧૯ સુધી અરજી કરવા બાબત
Download For: Students College
05-08-2019  Download
25 BA SEM 5TH NEW /OLD FAIL TO PASS SEAT NUMBER
Download For: Students
05-08-2019  Download
26 BCOM SEM 5TH OLD FAIL TO PASS SEAT NUMBER
Download For: Students
05-08-2019  Download
27 BA SEM 5TH EXTERNAL OCT-2018 ONLINE REASSESSMENT FORM DATE 29-12-2018
Download For: Students
01-08-2019  Download
28 રી-એસેસમેન્ટનાં ફોર્મની ઓનલાઈન એન્ટ્રી કોલેજ, સંસ્થા અને ભવન દ્વારા કરવા અંગેનો પરિપત્ર તા ૧૬-૧૦-૨૦૧૭
Download For: Students College
01-08-2019  Download
29 પુનઃમૂલ્યાંકન તથા આર.ટી.આઈ.અંતર્ગત આવેલઅરજીઓ બાબત તા ૨૬-૦૨-૨૦૧૮
Download For: Students
01-08-2019  Download
30 પુનઃમૂલ્યાંકન ફોર્મ યુનિવર્સીટી ને જમા કરવા અંગે નો પરિપત્ર તા ૨૮-૦૩-૨૦૧૮
Download For: Students College
01-08-2019  Download
31 રી-એસેસમેન્ટનાં ફોર્મની ઓનલાઈન એન્ટ્રી માં તારીખ માં ફેરફાર અંગેનો પરિપત્ર તા ૨૭-૧૨-૨૦૧૮
Download For: Students College
01-08-2019  Download
32 આર.ટી.આઈ. ડીસ્કલોઝર
Download For: Students
01-08-2019  Download
33 Exam Reassesment form / રી-એસેસમેન્ટનું ફોર્મ
Download For: Students
08-05-2019  Download